Plan de masuri - Mecanic Agricol

Un PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE pentru postul MECANIC AGRICOL prezentat ca exemplu de EVARIS Consulting

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

 

NR. CR. 

 

LOC DE MUNCA/ POST DE LUCRU

 

RISCURI EVALUATE

 

MASURI

TEHNICE

 

MASURI   ORGANIZATORICE

 

MASURI IGIENICO-SANITARE

 

MASURI DE ALTA NATURA

 

ACT. IN SCOPUL REALIZ. MAS.

TER-MEN DE REALI-ZARE

PERS. CARE RASP. DE REALIZ. MAS.

 

 

OBS.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

           

  1. 1.      

MECANIC AGRICOL 

Prindere, antrenare de catre paletele ventilatorului sau de catre transmisiile cardanice, transmisii prin curele (in timpul interventiilor) cu care lucreaza.

-repararea si montarea tuturor dispozitivelor de protectie

-verificarea starii fizice a elementelor active ale echipamentelor inainte de inceperea lucrului

 

-interzicerea indepartarii dispozitivelor de protectie;

-verificarea starii fizice a elementelor active ale echipamentelor inainte de inceperea lucrului;

-interzicerea inceperii sau continuarii lucrului daca se constata lipsa, deteriorarea sau amplasarea incorecta a dispozitivelor de protectie ;

-instruirea lucratorilor si verificarea modului in care se respecta regulile de securitate;

-instruire periodica cu probleme de securitate a muncii la lucrarile in care poate aparea riscul mecanic;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

-cnduca-

tor loc

de mun-

ca;

-fiecare lucrator

 

  1. 2.      

 

Lovire, coliziune cu alte mijloace de transport auto in incinta sau pe drumul public.

 

-instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului de circulatie rutiera si a restrictiilor legate de zonele de circulatie feroviara

-interzicerea, ca si instruirea lucratorilor in acest sens, a stationarii sau deplasarii pe caile de acces auto de pe drumurile publice, pe liniile de tramvai sau in apropierea cailor ferate

-instruirea lucratorilor privind modul de deplasare pe drumurile publice care nu sunt prevazute cu trotuare de acces pietonal etc.

- accentuarea in cadrul instruirii de securitate a muncii a aspectelor privind importanta respectarii codului de circulatie rutiera;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

-includerea in tematici-

le de ins-

trure a re-

gulilor de circulatie.

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

 

 

  1. 3.      

 

Autodeclansarea miscarii prizei de putere in regim sincron.

 

-respectarea instructiunilor tehnice de exploatare a au-tovehiculelor.

-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica

 

 

 

perma-nent

coduca-torul auto

conduca-torul lo-cului de munca

 

  1. 4.      

 

Rasturnarea utilajului la pierderea aderentei sau deplasarea in sole cu gauri de hidranti nemarcate.

-dotarea utilalelor cu cauciucuri anti-derapante;

- marcarea gaurilor de hidranti ;

 

 

 

 

perma-nent

coduca-torul auto

conduca-torul lo-cului de munca

 

  1. 5.      

 

Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau a rotilor.

-respectarea di-mensiunilor cailor de acces si inde-partarea tuturor materialelor care obstructioneaza aceste cai;

 

-instruire cu accent pe modul corect de manipulare a pies-elor, materialelor si a sub-ansamblurilor;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

-cnduca-

tor loc

de mun-

ca;

-fiecare lucrator

 

  1. 6.      

 

Rasturnare de piese neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate

-asigurarea stivele-lor impotriva depla-sarilor necontrolate prin bazare corecta, ancorare, stivuire conform procedu-rilor nepericuloase, calare, ancorare etc.

-nedepasirea masei maxime admise la stivuirea pe suporti speciali sau ocazi-onali.

-instruire cu accent pe modul corect de manipulare si stivuire a produselor;

-nivelarea cailor de transport din depozit;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

respectarea dimensiuni-lor cailor de acces si in-departarea tuturor ma-terialelor care obs-tructione-aza aceste cai

 

- imedi-at si perma-nent

conduca-tor loc de munca

 

 

  1. 7.      

 

Cadere libera de piese, scule (de pe bancuri, din dispozitive, din bene etc.)

-utilizarea de catre lucratori a castii de protectie si a incaltamintei de protectie cu bombeu metalic

 

-verificarea modului in care se respecta aceasta regula

-instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

-fiecare lucrator

 

  1. 8.      

 

Scurgere libera de apa, ulei, carburant – in special la lucrul sub mijlocul de transport

 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc.

-verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori cu privire la respectarea restrictiilor de securitate

 

 

 

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

 

 

  1. 9.      

 

Proiectare de aschii de la polizor si masina de gaurit sau la lucrul cu dalta, material abraziv la operatiile de prelucrare prin aschiere, la spargerea accidentala a (pietrei abrazive) de la masina de polizat fixa.

-achizitionarea de scule taietoare corespunzatoare din punct de verdre tehnic,insotite de certite de certificat de conformitate ;

-utilizarea echipa-mentelor individu-ale de protectie la lucrul cu corpuri abrazive ;

-verificarea si montarea de catre persoane autori-zate a corpurilor abrazive;

-verificarea starii fizice a corpurilor inainte de punerea in functiune a echipamentelor

-instruirea cu privire la nece-sitatea utilizarii ochelarilor de protectie, a mastilor de pro-tectie, cat si a celorlalte mij-loace de protectie;

-semnalizarea corespunza-toare a riscurilor la locurile de munca

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-

nent

 

 

10.   

 

Jet de ulei (p>100 bar.) la fisurarea accidentala a instalatiei hidraulice

-verificarea tuturor traseelor cu fluide energetice, si rem-edierea acestora;

-ingradirea, pe cat posibil a zonelor in care exista posibi-litatea de aparitie jeturilor cu fluide energetice;

 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc.

-verificarea prin control per-manent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori cu privire la respectarea restrictiilor de securitate

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

conduca-tor auto;

 

11.   

 

Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase.

-dotarea cu EIP ;

-utilizaera echipamentului indi-vidul de peotectie din dotare ;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

-fiecare lucrator

 

12.   

 

Recipiente sub presiune (butelia de aer, cilindrii remorcilor).

-verificarea recipe-entelor sub presiu-ne de catre perso-nal autorizat;

-asigurarea semna-lizarii de securitate. 

-instruirea lucratorilor si veri-ficarea modului in care se respecta regulile de securi-tate ;

dotarea cu materiale igienico –sanitare 

-punerea in stare de conformita-te a echipa-mentelor care intra sub inci-denta legis-latiei din domeniul ISCIR;

-inventarie-rea si retra-gerea din utilizare a echipamen-telor neo-mologate ISCIR;

 

-costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

 

13.   

 

Vibratii excesive ale utilajelor la deplasarea pe teren denivelat (lipsa suspensie).

-pentru vibratiile cu actiune generala, transmise intregului corp, masurile de diminuare a vibra-tiilor se aplica pe caile de transmisie a vibratiilor (scaune speciale, platforme vibroizolante, mijloace individuale de protectie etc.).

 

- supravegherea medicala si inregistrarea simptomelor posibile ale bolii de vibratii;

 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

-fiecare lucrator

 

14.   

 

Arsura termica provocata de contactul epidermei cu stropi, scantei, zgura, suprafete cu temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese recent sudate etc.), contactul accidental cu suprafete foarte calde (ex.: span, scantei etc.)

-asigurarea EIP corespunzator;

-instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

- imedi-at si perm-anent

conduca-

tor loc de munca 

 

15.   

 

Temperatura coborata a pieselor cu care vine in contact la lucrul in aer liber in anotimpul rece.

-asigurarea EIP corespunzator

-instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

- imedi-at si perm-anent

conduca-

tor loc de munca 

 

16.   

 

Flacari, flame – arsura termica, arc electric.

-semnalizarea ris-curilor de incendiu;

 

-asigurarea tuturor mijloacelor de prevenire si stingere a in-cendiilor prevazute de  legis-latia in domeniu

-instruirea periodica pe linie de situatii de urgenta.

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 

-achizitio-narea  de materiale necesare semnaliza-rii;

-achizitio-narea de stingatoare

-intocmirea tematicilor de instruire 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM 

- imedi-at si perma-nent

conduca-tor loc de munca

 

 

17.   

 

Electrocutare prin atingere indirecta la operatiile de reparatii (de la dispozitivele actionate electric).

-verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcas-

lor ;

 

-semnalizarea riscurilor elec-trice;

-instruirea lucratorilor privind consecintelle nerespectarii

cerintelor de electrosecurita-

te.

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 

-achizitio-

narea de materiale necesare semnaliza-rii

-intocmirea tematicilor de instruire

-efectuarea verificarilor PRAM 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca

 

18.   

 

Lucrul cu substante inflamabile - carburanti (motorina), uleiuri, unsori.

-semnalizarea ris-curilor de incendiu;

 

-asigurarea tuturor mijloacelor de prevenire si stingere a in-cendiilor prevazute de  legis-latia in domeniu

-instruirea periodica pe linie de situatii de urgenta.

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 

-achizitio-narea  de materiale necesare semnaliza-rii;

-achizitio-narea de stingatoare

-intocmirea tematicilor de instruire 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM 

- imedi-at si perma-nent

conduca-tor loc de munca

 

 

19.   

 

Temperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros.

 

-personalul care lucreaza in microclimat cald va beneficia de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, ale caror durata si frecventa se stabilesc in functie de intensitatea efortului fizic si de valorile parametrilor de microclimat.

-se vor amenaja spatii fixe cu microclimat corespunzator.

 

-se va apa

carbogazoasa salina (1 gNaCl/l), in cantitate de 2-4 litri/persoana/schimb, distribuita la temp. de 16 – 180 C

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

-cnduca-

tor loc de munca;

 

20.   

 

Temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece.

-se vor amenaja spatii fixe cu mi-croclimat corespun-zator

 

-utilizarea mijloacelor de protectie pentru lucrul pe timp de iarna

acordarea alimentatiei speciale pentru cresterea rezistentei organismu-lui 

-asigurarea de ceai cald pe timp rece 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

 

conduca-

tor loc de munca 

 

21.   

 

Curenti de aer - neetansare cabina (U 650).

-asigurarea EIP corespunzator

-instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris

 

-control medical periodic potrivit reglementarilor in vi-goare 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

- imedi-at si perm-anent

conduca-

tor loc de munca 

 

22.   

 

Zgomot constant cu unele depasiri de scurta durata a valorii de 87 dB(A).

-dotarea cu antifoa-ne;

-instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris

 

-control medical periodic potrivit reglementarilor in vi-goare 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

- imedi-at si perm-anent

conduca-

tor loc de munca 

 

23.   

 

Pulberi pneumoconiogene (praf) la deplasarea pe drum, la basculare etc.

 

-examinarea medicala a muncitorilor potrivit prevederilor legale; 

-efectuarea de masuratori periodice a noxelor din mediul de munca; 

-utilizarea EIP pentru com-baterea actiunii pulberilor pneumoconiogene asupra organismului (masti contra prafului, ochelari de protectie etc.); 

-controlul periodic efectuat de conducatorii proceselor de munca vizand dotarea si utilizarea de catre angajati a echipamentelor de protectie; 

-instruirea angajatilor cu pri-vire la riscurile de imbolnavire profesionala din caza pul-berilor pneumoconiogene, metode de combatere sau diminuare a acestor riscuri si accentuarea importantei utilizarii EIP si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

- imedi-at si permanent

conduca-tor loc de munca

 

 

24.   

 

Degajarea de gaze, vapori toxici rezultati in urma folosirii produselor fitosanitare.

 

-verificarea starii de sanatate a personalului .

 

 

 

 

 

 

 

 

-costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM;

-perio-dic in confor-mitate cu gra-ficul 

conduca-tor loc de munca

-medic medicina muncii

 

25.   

 

Gaze, vapori toxici specifici desfasurarii procesului de sudare etc.

-asigurarea unui sistem de ventilare eficient care sa asigure eliminarea noxelor din incaperile de lucru

-dotarea angajatilor cu E.I.P. corespun-zator;

-control medical periodic cu determinarea concentratiilor de agenti toxici;

-respectarea graficelor de prelevare a probelor si determinare a concentratiilor de vapori, gaze toxice din atmosfera locului de munca

 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

 

 

26.   

 

Microorganisme in suspensie in aer, de la produsele de natura vegetala ce se manipuleaza.

-asigurarea EIP co-respunzator(mas-ca);

-instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris;

 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

- imedi-at si perm-anent

conduca-

tor loc de munca 

 

27.   

 

Efort dinamic la manevrarea volanului (servodirectie ineficienta – U 650) si efort static cauzat de lipsa suspensiei.

 

-verificarea starii de sanatate a personalului .

- alternarea pozitiilor de lucru cu cele de repaus;

 

 

 

 

 

 

 

 

-costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM;

-perio-dic in confor-mitate cu gra-ficul 

conduca-tor loc de munca

-medic medicina muncii

 

28.   

 

Atentie solicitata la maximum pentru conducerea pe drumul public sau de acces, cu viteza redusa si in regim de stres (zgomot, vibratii etc.).

 

-verificarea starii de sanatate a personalului .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM;

-perio-dic in confor-mitate cu gra-ficul 

conduca-tor loc de munca

-medic medicina muncii

 

29.   

 

Executarea de manevre periculoase: fara vizibilitate, cu viteza neadaptata lucrarii, la deplasarea in panta sau pe curba de nivel, la viraje cu atelaj de cuplu de remorci

 

-respectarea prevederilor instructiunilor de lucru

-deplasarea cu viteza redusa, prevazuta in instructiuni proprii specifice  pentru evitarea oricaror pericole legate de calitatea drumului

 

 

 

-imedi-

at si perma-nent

cooducu-torul auto

 

30.   

 

Folosirea de filtre de lumina neadecvate sau sparte, opacizate etc.

-dotarea cu EIP conforme cu stand-ardele de securitate

- verificarea prin control per-manent, din partea sefilor ierarhic superiori cu privire la utilizarea EIP.

 

 

-costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM 

- imedi-at si perma-nent 

-condu-cator loc de mun-ca

 

 

 

31.   

 

Reglarea necorespunza-toare a regimului de lucru, alegerea inadecvata a tipului de electrod etc.

 

-respectatrea in totalitate a instructiunilor de utilizare impuse de producator ;

 

 

 

 

perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

-fiecare lucrator

 

32.   

 

Desfasurarea operatiilor de sudare fara asigurarea conditiilor de prevenire a incendiului sau a exploziei

-semnalizarea ris-curilor de incendiu;

 

-asigurarea tuturor mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute de  legislatia in domeniu

-instruirea periodica pe linie de situatii de urgenta.

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 

achizitiona-rea  de ma-teriale ne--ceare sem-nalizarii;

-achizitio-narea de stingatoare

-intocmirea tematicilor de instruire 

-costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM 

- imedi-at si perma-nent 

-condu-cator loc de mun-ca

 

 

 

33.   

 

Pornirea miscarii universalului fara indepartarea cheii de universal

 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate;

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-

nent

-fiecare lucrator si condu-catorul locului de munca

 

34.   

 

Reglarea parametrilor de aschiere la valori care depasesc prevederile de aschiere (ex.: avansuri transversale prea mari)

 

-respectarea regimului de lu-cru ce se impune in functie de natura materialului aschiat;

- verificarea de catre condu-catorul locului d munca a modului in care se respecta aceasta regula;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

 

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

-fiecare lucrator

 

35.   

 

Lucrul fara rabatarea ecranelor si dispozitivelor de protectie contra aschiilor

-asigurarea EIP corespunzator;

-instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

- imedi-at si perm-anent

conduca-

tor loc de munca 

 

36.   

 

Parasirea masinilor in timpul functionarii

 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie, efectuarea de operatii care nu sunt trecute in fisa postului etc.

-verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori.

 

 

 

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

 

 

37.   

 

Efectuarea de operatii de remediere a instalatiilor electrice ale masinilor-unelte

 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie, efectuarea de operatii care nu sunt trecute in fisa postului etc.

-verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori.

 

 

 

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

 

 

38.   

 

Stationari pe directia de degajare a scanteilor sau spanului

-asigurarea EIP corespunzator;

-instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

- imedi-at si perm-anent

conduca-

tor loc de munca 

 

39.   

 

Executarea de lucrari la profile lungi fara blocarea cu ajutorul papusii mobile.

 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate;

-instruire periodica cu probleme de securitate a muncii la lucrarile in care poate aparea riscul mecanic;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

-fiecare lucrator

 

40.   

 

Pozitionari incorecte fata de obloanele remorcilor la deschidere.

 

-respectarea instructiunilor proprii de lucru;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

- imedi-at si permanent

conduca-tor loc de munca

 

 

41.   

 

Folosirea de scule cu defectiuni (chei detalonate, ciocan neimpanat)

- achizitionarea de scule care respcta standardele de se-curitate confirmate prin certificatele de calitate.

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate;

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-

nent

-fiecare lucrator si condu-catorul locului de munca

 

42.   

 

Fixarea unor piese, subansamble fara respectarea prevederilor tehnologice

 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate;

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-

nent

-fiecare lucrator si condu-catorul locului de munca

 

43.   

 

Executarea de asamblari fara respectarea momentelor prescrise de strangere sau fara utilizarea tuturor elementelor de asamblare

 

-respectarea instructiunilor tehnice de exploatare a au-tovehiculelor.

-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica.

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-nent

coduca-torul auto

conduca-torul lo-cului de munca

 

44.   

 

Pornirea echipamentelor tehnice (polizor, masina de gaurit) fara inspectarea prealabila a conditiilor de securitate

 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate, electrosecuritate;

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-

nent

-fiecare lucrator si condu-catorul locului de munca

 

45.   

 

Adoptarea unor solutii tehnice neautorizate de suspendare

 

-respectarea instructiunilor tehnice de suspendare.

-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica.

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-nent

coduca-torul auto

conduca-torul lo-cului de munca

 

46.   

 

Neutilizarea dispozitivului de protectie la operatia de umflare a pneurilor

 

-respectarea instructiunilor tehnice de exploatare a au-tovehiculelor.

-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica.

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-nent

coduca-torul auto

conduca-torul lo-cului de munca

 

47.   

 

Fixarea cu mijloace improvizate a obloanelor sau neasigurarea acestora.

 

-respectarea instructiunilor tehnice de exploatare a au-tovehiculelor.

-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica.

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-nent

coduca-torul auto

conduca-torul lo-cului de munca

 

48.   

 

Formarea atelajelor fara folosirea cuplelor, a instalatiei de franare, instalatiei de semnalizare si a cablurilor de siguranta.

 

-respectarea instructiunilor tehnice de exploatare a au-tovehiculelor.

-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica.

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-nent

coduca-torul auto

conduca-torul lo-cului de munca

 

49.   

 

Pornirea tractorului in panta.

 

-respectarea instructiunilor tehnice de exploatare a au-tovehiculelor.

 

 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-nent

coduca-torul auto

conduca-torul lo-cului de munca

 

50.   

 

Depasirea sarcinii maxime admisibile si neasigurarea incarcaturii.

 

-respectarea instructiunilor tehnice de exploatare a au-tovehiculelor.

-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica.

dotarea cu materiale igienico -sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-nent

coduca-torul auto

conduca-torul lo-cului de munca

 

51.   

 

Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor de pe drumurile publice.

 

-instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului de circulatie rutiera ;

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

-includerea in tema-ticile de instruire a regulilor de circulatie

- imedi-at si perma-nent

conduca-tor loc de munca

 

 

52.   

 

Deplasari, stationari in zone periculoase: pe caile de acces ale mijloacelor auto si CF, sub benele remorcilor neasigurate (la reparatii sau interventii), sub sarcina mijloacelor de ridicat

-marcarea cailor de acces si a culoa-relor de actiune a mijloacelor de ridicat ;

 

-instruire periodica referitor la pericolele care apar in cazul deplasarii sau stationarii in zonele periculoase

-folosirea tuturor mijloacele de avertizare din dotare (optice, acustice)

-semnalizarea corespunza-toare a riscurilor la locurile de munca

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

-fiecare lucrator

 

53.   

 

Cadere la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare, impiedicare.

-depozitarea cores-punzatoare  a mate-riale si lasarea spa-iului corespunzator pe caile de acces ;

 

-pastrarea libera si curate a cailor de acces

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

-fiecare lucrator

 

54.   

 

Cadere de la inaltime – de pe utilaj sau remorci

 

-instruirea personalului si supravegherea – directa, de catre seful de formatie

 

-dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

-imedi-

at si perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

-fiecare lucrator

 

55.   

 

Omiterea asigurarii tractorului si a remorcilor impotriva deplasarilor necontrolate la  stationare si/sau la interventie.

 

-instruirea lucratorilor.

-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica.

 

-efectuarea controale-lor perio-dice si ino-pinante asupra res-pectarii de catre lucra-tori a ma-surilor de securitate 

 

perio-dic

conduca-tor loc de munca

 

 

56.   

 

Omiterea asigurarii benelor, remorcilor la interventiile la instalatia hidraulica.

 

-instruirea lucratorilor.

-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica.

 

-efectuarea controale-lor perio-dice si ino-pinante asupra res-pectarii de catre lucra-tori a ma-surilor de securitate 

 

perio-dic

conduca-tor loc de munca

 

 

57.   

 

Omiterea unor operatii care sa-i asigure propria securitate

 

-instruirea lucratorilor.

-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de securitate si disciplina tehnologica.

 

-efectuarea controale-lor perio-dice si ino-pinante asupra res-pectarii de catre lucra-tori a ma-surilor de securitate 

 

perio-dic

conduca-tor loc de munca

 

 

58.   

 

Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare.

-dotarea lucratorilor cu EIP corespun-zator activitatii ce urmeaza a fi des-fasurata

 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc.-

-verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori;

 

 

costurile masurilor ce se impun sunt prevazute in bugetul de SSM

perma-nent

conduca-

tor loc de munca;

-fiecare lucrator

 

 

 

Intocmit:

S.C. EVARIS CONSULTING S.R.L.