ORDIN nr. 106 din 09 ianuarie 2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05.02.2007 - pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

În conformitate cu prevederile art 12 alin. (2) si ale art. 17 alin. (1) si (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, în temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul

administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aproba Criteriile de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii În domeniul apararii împotriva incendiilor, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2 Prezentul ordin se publica În Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra În vigoare în termen de 180 de zile de la data publicarii.

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 106.

ANEXA‚

C R I T E R I I L E

de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor

Art. 1 Operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, daca îndeplinesc unul dintre urmatoarele criterii :
a) detin sau îsi desfasoara activitatea în:

1. cladiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita (A/B), încadrate conform reglementarilor tehnice specifice, indiferent de aria construita, regimul de înaltime sau destinatie;
2. cladiri pentru comert cu suprafata desfasurata mai mare de 1.000 m2;
3. structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice si altele similare, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora, cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic;
4. cladiri sau spatii amenajate în cladiri, având destinatia de îngrijire a sanatatii, cu peste 100 de paturi;
5. teatre, cu peste 200 de locuri;
6. sali de sport, sali de spectacol, cladiri pentru activitati sportive cu peste 600 de locuri;

b) desfasoara activitati în constructii si instalatii cu risc mediu si mare de incendiu, definit conform reglementarilor tehnice specifice si au peste 50 de angajati.

Art. 2 Au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor:
a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti – un cadru tehnic la 150.000 de locuitori;
b) consiliile locale ale oraselor/comunelor cu peste 5.000 de locuitori.

Art. 3 Operatorii economici si consiliile locale care nu se încadreaza în criteriile prevazute la art. 1 sau 2 au obligatia sa desemneze, în conditiile legii, persoane care sa îndeplineasca prin cumul atributiile privind apararea împotriva incendiilor ori sa încheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.