Regulament de aplicare a OUG nr. 195/2002

Regulament de aplicare a OUG nr. 195/2002 - din 04/09/2006 privind circulatia pe drumurile publice

Regulament din 04/09/2006

de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Monitorul Oficial nr. 876 din 26/10/2006

CAPITOLUL I. Dispozi?ii generale

 

Art. 1 Participan?ii la trafic sunt obliga?i s? respecte regulile de circula?ie ?i semnifica?ia mijloacelor de semnalizare rutier?, precum ?i celelalte dispozi?ii din prezentul regulament.

Art. 2 În sensul prezentului regulament, termenii ?i expresiile de mai jos au urm?toarea semnifica?ie:

1. declivitate - înclinarea unui drum pe o por?iune uniform? fa?? de planul orizontal;

2. viabilitatea drumului - starea tehnic? corespunz?toare a p?r?ii carosabile, constând în practicabilitatea permanent? a acesteia potrivit reglement?rilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor ?i existen?a amenaj?rilor rutiere ?i a mijloacelor de semnalizare, care s? asigure fluen?a ?i siguran?a circula?iei;

3. cortegiu - grup de persoane care se deplaseaz? pe drumul public înso?ind o ceremonie;

4. grup organizat - dou? sau mai multe persoane care au un conduc?tor ?i se deplaseaz? sau sta?ioneaz? pe drumurile publice în baza unei autoriza?ii eliberate de administratorul drumului public cu avizul poli?iei rutiere;

5. re?inerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestora - m?sur? tehnico-administrativ? dispus? de poli?ia rutier? constând în ridicarea documentului din posesia unei persoane ?i p?strarea lui la sediul poli?iei rutiere pân? la solu?ionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei m?suri;

6. retragerea permisului de conducere - m?sur? tehnico-administrativ? dispus? de poli?ia rutier? în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în re?inerea documentului ?i interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;

7. retragerea certificatului de înmatriculare - m?sur? tehnico-administrativ? dispus? de poli?ia rutier? constând în re?inerea documentului ?i interzicerea dreptului de a pune în mi?care pe drumurile publice vehiculul respectiv;

8. retragerea pl?cu?elor cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare - m?sur? tehnico-administrativ? dispus? de poli?ia rutier? constând în demontarea pl?cu?elor de pe vehicul ?i p?strarea lor la sediul poli?iei rutiere pân? la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei m?suri;

9. ?eful serviciului poli?iei rutiere - ofi?erul de poli?ie rutier? care îndepline?te atribu?iile func?iei de ?ef al serviciului poli?iei rutiere din structura unui inspectorat jude?ean de poli?ie sau al Brig?zii de Poli?ie Rutier? din cadrul Direc?iei Generale de Poli?ie a Municipiului Bucure?ti;

10. urgen?? - situa?ia de criz? sau de pericol poten?ial major care necesit? deplasarea imediat? pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecin?e negative, pentru salvarea de vie?i omene?ti sau a integrit??ii unor bunuri ori pentru limitarea afect?rii mediului înconjur?tor.

Art. 3 (1) Administratorul drumului public este obligat s? asigure viabilitatea acestuia.

(2) În scopul desf??ur?rii în condi?ii de siguran?? a circula?iei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie s? realizeze amenaj?ri rutiere pentru a determina participan?ii la trafic s? respecte semnifica?ia semnaliz?rii rutiere.

(3) Administratorul drumului public este obligat s? instaleze, la intrarea ?i la ie?irea din localitate, indicatoare cu aceste semnifica?ii.

(4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privat?, deschis circula?iei publice, este obligat s? instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare ?i panouri adi?ionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor ?i pietonilor.

(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circula?iei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat s? instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnifica?ia "Accesul interzis" ?i panou cu inscrip?ia "Drum închis circula?iei publice".

 

Art. 4 (1) Închiderea sau crearea de restric?ii pentru circula?ia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensit??ii traficului, pentru protec?ia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucr?ri, în condi?iile stabilite de lege.

(2) În cazul unor evenimente rutiere sau în situa?ia în care siguran?a traficului rutier este periclitat? datorit? unor fenomene naturale, poli?ia rutier? sau administratorul drumului public, cu avizul poli?iei rutiere, poate dispune restric?ii temporare de circula?ie, informând participan?ii la trafic cu privire la interdic?ie, durata acesteia ?i rutele ocolitoare de deplasare.

Art. 5 (1) Administratorul drumului public este obligat s? ia m?suri de înl?turare imediat? a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configura?iei, st?rii sau dot?rii tehnice necorespunz?toare a acestuia.

(2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat s? îl cure?e, s? înl?ture obstacolele aflate pe partea carosabil? ?i s? readuc? drumul la starea ini?ial?.

Art. 6 (1) Traseele pe care se efectueaz? servicii regulate de transport public local de c?l?tori, cu excep?ia celor care efectueaz? transport în regim de taxi, se stabilesc de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale.

(2) Sta?iile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de a?teptare a clien?ilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale, cu avizul poli?iei rutiere.

(3) Pe drumurile din afara localit??ilor administratorul drumului public este obligat s? amenajeze alveole pentru sta?iile mijloacelor de transport public de persoane.

(4) Administratorul drumului public este obligat s? delimiteze sta?iile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prev?zute cu alveole, prin aplicarea marcajului "Sta?ie autobuz, troleibuz".

(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o l??ime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat s? amenajeze în zona de separare a sensurilor de circula?ie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru ace?tia, semnalizate corespunz?tor.

(6) Sta?iile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersec?iilor se amenajeaz? la cel pu?in 50 m înainte sau dup? acestea.

(7) Dac? în localit??i traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaz? calea ferat? la acela?i nivel, în ambele p?r?i înainte de trecere trebuie s? existe sta?ii de oprire la cel pu?in 50 m de aceasta.

 

Art. 7 (1) La intersec?ia unei c?i ferate cu un drum public administratorul c?ii ferate este obligat s? asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreun? cu administratorul drumului public, s? stabileasc?, s? instaleze, cu acordul poli?iei rutiere, ?i s? între?in? mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competen?elor.

(2) La trecerea la nivel cu calea ferat? administratorul acesteia ?i cel al drumului public, împreun? cu de?in?torii terenurilor învecinate, sunt obliga?i s? înl?ture obstacolele ?i s? interzic? amplasarea de panouri, afi?e, instala?ii, precum ?i construc?ii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conduc?torul de vehicul este obligat s? se asigure.

(3) La intersec?ia unui drum public cu o cale ferat? industrial?, administratorul ?i/sau utilizatorul acesteia este obligat s? asigure prezen?a unui agent de cale ferat? pentru oprirea traficului de vehicule ?i pietoni pân? la trecerea vehiculului feroviar.

(4) Dac? la trecerea la nivel cu calea ferat? f?r? bariere nu se pot asigura cerin?ele prev?zute la alin. (2), administratorul drumului public împreun? cu cel al c?ii ferate, cu acordul poli?iei rutiere, iau m?suri, dup? caz, pentru:

a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgen?ei stabilite de aceste autorit??i;

b) desfiin?area trecerii cu devierea circula?iei rutiere pe alt? trecere la nivel cu calea ferat? învecinat?, cu vizibilitate asigurat? sau prev?zut? cu barier? manual?;

c) separarea fluxurilor de circula?ie rutier?, respectiv feroviar?, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.

 

Art. 8 (1) Lucr?rile în zona drumului public se execut?, în condi?iile stabilite prin autoriza?ie, de administratorul drumului ori al c?ii ferate, cu avizul poli?iei rutiere.

(2) Executantul de lucr?ri în zona drumului public este obligat s? realizeze amenaj?rile rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circula?ia în siguran?? a participan?ilor la trafic.

(3) Când lucr?rile se efectueaz? pe trotuar ?i împiedic? circula?ia pe acesta, executantul lucr?rilor este obligat s? construiasc? pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabil? ?i protejate corespunz?tor.

(4) Executantul lucr?rilor este obligat ca, la terminarea acestora, s? aduc? drumul la starea ini?ial? sau la cea stabilit? prin proiect.

 

(5) Administratorul drumului public sau al c?ii ferate este obligat s? verifice ?i s? recep?ioneze lucr?rile executate în zona drumului public numai dac? acestea corespund normelor de calitate prev?zute de lege ?i avizelor ob?inute anterior începerii lucr?rilor.

CAPITOLUL II. Vehiculele

 

SEC?IUNEA 1. Starea tehnic? a vehiculelor ?i controlul acesteia

Art. 9 (1) Pân? la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, f?r? inspec?ie tehnic?, în baza unei autoriza?ii provizorii pentru circula?ie, eliberat? de autoritatea competent?, dac? îndeplinesc normele tehnice privind siguran?a circula?iei rutiere.

(2) Se inspecteaz? din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circula?ie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile c?rora le-au fost efectuate repara?ii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de direc?ie, instala?ia de frânare sau la structura de rezisten?? a caroseriei ori a sa?iului.

SUBSEC?IUNEA 1. Condi?iile minime de iluminare, semnalizare luminoas? ?i avertizare sonor? pe care trebuie s? le îndeplineasc? autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploat?ri agricole ?i forestiere ?i vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucr?ri

Art. 10 Autovehiculele, tractoarele folosite în exploat?ri agricole ?i forestiere ?i vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucr?ri, tramvaiele ?i remorcile trebuie s? fie dotate, prin construc?ie, cu instala?ii de iluminare, semnalizare luminoas? ?i avertizare sonor?, omologate, care s? corespund? condi?iilor tehnice stabilite de autoritatea competent?.

 

Art. 11 Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie s? aib? montat pe caroserie, în fa?? ?i în spate, indicatorul "Copii!".

 

Art. 12 Autovehiculele care dep??esc masa ?i/sau gabaritul trebuie echipate cu urm?toarele dispozitive suplimentare de semnalizare:

a) o pl?cu?? de identificare fluorescent-reflectorizant?, având fondul alb ?i chenarul ro?u, montat? la partea din stânga fa??;

b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau înc?rc?turii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe ?i ro?ii, descendente c?tre exterior, dac? l??imea autovehiculului dep??e?te 2, 5 m;

c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoas? de culoare galben?, montate astfel încât lumina emis? de acestea s? fie vizibil? din fa??, din spate ?i din ambele p?r?i laterale, precum ?i dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galben? montate pe p?r?ile laterale la distan?? de 1, 5 m între ele;

d) lumini montate pe p?r?ile laterale ale înc?rc?turii ori vehiculului care dep??e?te l??imea de 2, 5 m, care trebuie s? func?ioneze concomitent cu luminile de pozi?ie, precum ?i un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.

 

Art. 13 Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploat?ri agricole ?i forestiere ?i vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucr?ri, tramvai ori remorc? a luminilor de alt? culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

SUBSEC?IUNEA 2. Condi?iile tehnice minime pe care trebuie s? le îndeplineasc? bicicletele, mopedele, vehiculele cu trac?iune animal? ?i cele trase sau împinse cu mâna

Art. 14 În circula?ia pe drumurile publice bicicleta trebuie s? fie:

a) prev?zut? cu dispozitiv de frânare eficace;

b) prev?zut? cu un sistem adecvat, func?ional, de direc?ie;

c) dotat? cu sistem de avertizare sonor?; se interzic echiparea ?i folosirea sistemelor de avertizare sonor? specifice autovehiculelor;

d) echipat? în fa?? cu lumin? de culoare alb? sau galben?, iar în spate cu lumin? de culoare ro?ie ?i cu cel pu?in un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceea?i culoare;

e) echipat? cu elemente sau dispozitive care, în mi?care, formeaz? un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spi?ele ro?ilor.

 

Art. 15 Remorca ata?at? unei biciclete trebuie s? fie echipat?, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare ro?ie, iar dac? lumina din spate a bicicletei este obturat? de remorc?, aceasta trebuie s? fie echipat? ?i cu o lumin? de culoare ro?ie.

 

Art. 16 (1) În circula?ia pe drumurile publice mopedul trebuie s? fie echipat cu:

a) instala?ie de frânare eficace;

b) sistem de avertizare sonor?;

c) instala?ie de evacuare a gazelor de ardere care s? respecte normele de poluare fonic? ?i de protec?ie a mediului;

d) lumin? de culoare alb? în fa??, respectiv lumin? ?i dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare ro?ie în spate;

e) lumini de culoare galben? pentru semnalizarea schimb?rii direc?iei de mers, în fa?? ?i în spate;

f) pl?cu?a cu num?rul de înregistrare, amplasat? la partea din spate a mopedului f?r? a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare ?i semnalizare.

(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alt? culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

 

Art. 17 (1) Vehiculul cu trac?iune animal? trebuie s? fie dotat în fa?? cu dou? dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alb?, iar în spate, cu dou? dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare ro?ie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.

(2) Pl?cu?ele cu num?rul de înregistrare se amplaseaz? în locuri unde se asigur? permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stâng? ?i una la partea din spate a vehiculului.

(3) Atunci când plou? toren?ial, ninge abundent sau este cea?? dens? ori în alte condi?ii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum ?i pe timpul nop?ii vehiculul cu trac?iune animal? trebuie s? fie dotat în plus, în partea lateral? stâng?, cu cel pu?in o lumin? de culoare alb? sau galben?, situat? mai sus de nivelul ro?ilor.

(4) Mijloacele de semnalizare prev?zute la alin. (1), precum ?i dispozitivul care asigur? lumina de culoare alb? sau galben? conform prevederilor alin. (3) trebuie men?inute curate ?i intacte, iar vizibilitatea lor s? nu fie obturat? de elementele constructive ale vehiculului sau de înc?rc?tura transportat?.

(5) Conduc?torul vehiculului cu trac?iune animal? trebuie s? aplice pe harna?amentul animalului tr?g?tor materiale reflectorizante pentru ca acesta s? fie observat cu u?urin?? de c?tre ceilal?i participan?i la trafic.

 

Art. 18 Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie s? fie prev?zut, în fa?? ?i în spate, cu câte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alb?, respectiv ro?ie.

SEC?IUNEA 2. Înmatricularea ?i înregistrarea vehiculelor

 

SUBSEC?IUNEA 1. Înmatricularea ?i înregistrarea vehiculelor

Art. 19 Autorit??ile competente pentru înmatricularea ?i radierea autovehiculelor ?i remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direc?iei regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor.

 

Art. 20 (1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie pl?cu?e cu num?rul de înmatriculare ?i se elibereaz? certificatul de înmatriculare.

(2) Pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare trebuie s? aib? fondul reflectorizant de culoare alb? ?i literele ?i cifrele, în relief, de culoare neagr?, albastr? sau ro?ie.

(3) În certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, num?rul de înmatriculare atribuit, precum ?i num?rul de identificare al autovehiculului sau remorcii.

 

Art. 21 (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alter?rii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stan?ate de constructor, precum ?i autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor de?in?tori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circula?ia pe drumurile publice. Se excepteaz? autovehiculul ?i remorca pentru care poli?ia poate stabili provenien?a legal? a acestora.

(2) Autovehiculele ?i remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în str?in?tate ?i date în urm?rire de Inspectoratul General al Poli?iei Române nu se înmatriculeaz?.

(3) Fac excep?ie de la prevederile alin. (2) autovehiculele ?i remorcile pentru care organul de urm?rire penal? a emis o dispozi?ie prin care se permite înmatricularea pân? la finalizarea cercet?rilor, caz în care în certificatul de înmatriculare ?i în cartea de identitate a vehiculului se înscrie men?iunea "Autovehicul declarat furat din (?ar?) la data de.... ".

(4) Circula?ia vehiculelor prev?zute la alin. (3) este permis? doar pe teritoriul României.

 

Art. 22 La înregistrare, vehiculelor li se atribuie pl?cu?e cu un singur num?r de înregistrare, care trebuie s? aib?:

a) fondul reflectorizant de culoare galben?, iar literele ?i cifrele, în relief, de culoare neagr?, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;

b) fondul reflectorizant de culoare alb?, iar literele ?i cifrele, în relief, de culoare neagr?, pentru autovehiculele care se înregistreaz? la Ministerul Ap?r?rii, Ministerul Administra?iei ?i Internelor sau, dup? caz, la Serviciul Român de Informa?ii.

SUBSEC?IUNEA 2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii ?i de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor

Art. 23 (1) La înmatriculare, fiec?rui autovehicul ?i fiec?rei remorci li se atribuie câte un num?r de înmatriculare compus din indicativul jude?ului sau al municipiului Bucure?ti, num?rul de ordine, format din cifre arabe, ?i o combina?ie de trei litere cu caractere latine majuscule.

(2) Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor ?i remorcilor apar?inând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ?i membrilor acestora, precum ?i altor organiza?ii ?i persoane str?ine cu statut diplomatic, care î?i desf??oar? activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dup? caz, ?i num?rul de ordine.

(3) În cazul num?rului de înmatriculare temporar?, la indicativul jude?ului sau al municipiului Bucure?ti ?i num?rul de ordine se adaug? luna ?i anul în care expir? valabilitatea înmatricul?rii.

(4) La autorizarea provizorie a circula?iei autovehiculului sau remorcii se atribuie un num?r compus din indicativul jude?ului sau al municipiului Bucure?ti ?i num?rul de ordine.

(5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un num?r compus din indicativul jude?ului sau al municipiului Bucure?ti, num?rul de ordine ?i înscrisul "PROBE".

(6) La data înmatricul?rii, înregistr?rii sau autoriz?rii pentru circula?ie se elibereaz? ?i pl?cu?ele cu num?rul atribuit.

 

Art. 24 (1) Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine cresc?toare.

(2) La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combina?ii preferen?iale a num?rului de înmatriculare.

(3) Nu pot fi atribuite combina?iile de litere care pot avea o semnifica?ie obscen? sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorit??i publice, dac? acestea solicit? în scris autorit??ii emitente restric?ionarea atribuirii unei anumite combina?ii a num?rului de înmatriculare. Persoanele care de?in deja vehicule înmatriculate cu numere restric?ionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauz?, dar numai pân? la înstr?inarea vehiculului.

(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, num?rul de înmatriculare ?i pl?cu?ele aferente se transfer? automat f?r? plat? noului proprietar, dac? acesta are domiciliul sau sediul în acela?i jude? cu fostul proprietar ?i dac? fostul proprietar nu a optat pentru p?strarea combina?iei num?rului de înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combina?ii preferen?iale a num?rului de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.

 

Art. 25 (1) Num?rul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localit??ii ?i denumirea abreviat? a jude?ului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum ?i dintr-un num?r de ordine, format din cifre arabe.

(2) Num?rul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Ap?r?rii, Ministerul Administra?iei ?i Internelor ?i, dup? caz, la Serviciul Român de Informa?ii se compune din abrevierea denumirii institu?iei, scris? cu litere cu caractere latine majuscule, precum ?i dintr-un num?r de ordine, format din cifre arabe.

 

Art. 26 (1) Proprietarul sau de?in?torul legal trebuie s? fixeze pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din fa?? ?i din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dup? caz, iar la motociclet? ?i la remorc?, numai la partea din spate.

(2) Se interzice circula?ia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau, dup? caz, de înregistrare, în locurile stabilite.

SEC?IUNEA 3. Obliga?iile proprietarilor sau de?in?torilor de vehicule

Art. 27 (1) Proprietarul de autovehicul sau remorc?, cu domiciliul, sediul ori re?edin?a în România, este obligat:

a) s? declare autorit??ii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;

b) s? depun? imediat la autoritatea emitent? originalul certificatului de înmatriculare, dac?, dup? ob?inerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.

(2) Persoanele juridice de?in?toare de vehicule au, pe lâng? cele prev?zute la alin. (1), ?i urm?toarele obliga?ii:

a) s? verifice starea tehnic? a vehiculelor, s? fac? men?iuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu ?i s? nu permit? ie?irea în circula?ie a celor care nu îndeplinesc condi?iile tehnice;

b) s? elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaz? în curs?;

c) s? nu permit? conducerea vehiculului de c?tre persoane care nu posed? permis de conducere corespunz?tor sau atestat profesional;

d) s? nu permit? conduc?torilor de vehicule s? plece în curs? sub influen?a b?uturilor alcoolice, a substan?elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuat? de oboseal?;

e) s? ?in? seama de observa?iile f?cute de poli?i?ti sau de conduc?torii de vehicule în foaia de parcurs;

f) s? anun?e imediat poli?ia despre orice accident de circula?ie în care sunt implica?i conduc?torii de vehicule proprii care nu posed? documente de constatare a acestuia;

g) s? verifice respectarea timpilor de repaus ?i de odihn?, precum ?i a regimului legal de vitez?, prin citirea înregistr?rilor aparatelor de control al timpilor de odihn? ?i al vitezei de deplasare;

h) s? verifice existen?a autoriza?iei speciale de transport ?i respectarea condi?iilor înscrise în aceasta.

 

Art. 28 (1) De?in?torii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.

(2) Durata semnalului emis de sistemul prev?zut la alin. (1) nu trebuie s? fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie s? dep??easc? pragul fonic prev?zut în reglement?rile legale în vigoare.

(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declan?eaz? la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.

CAPITOLUL III. Conducatorii de vehicule

Art. 29 (1) De la data ader?rii României la Uniunea European?, pentru a fi înscris la o unitate autorizat? în vederea preg?tirii teoretice ?i practice pentru ob?inerea permisului de conducere, solicitantul trebuie s? fac? dovada c? este apt din punct de vedere psihologic.

(2) Înainte de a urma cursurile practice de înv??are a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie s? fac? dovada preg?tirii teoretice, într-o unitate autorizat?, în vederea ob?inerii permisului de conducere.

(3) Preg?tirea practic? a persoanei prev?zute la alin. (2), în vederea ob?inerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE ?i subcategoriile A1 ?i B1, se poate efectua ?i de c?tre un instructor auto atestat în condi?iile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizat? în care solicitantul a efectuat preg?tirea teoretic?.

(4) Pot efectua cursurile practice de înv??are a conducerii unui vehicul pe drumurile publice ?i persoanele care nu au înc? vârsta minim? prev?zut? de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia.

Art. 30 Permisul de conducere se elibereaz? pentru una sau mai multe dintre urm?toarele categorii ?i subcategorii de vehicule:

a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau f?r? ata?;

b) CATEGORIA B:

1. autovehiculul a c?rui mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te 3. 500 kg ?i al c?rui num?r de locuri pe scaune, în afara conduc?torului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul tr?g?tor din categoria B ?i o remorc? a c?rei mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te 750 kg;

3. ansamblul de vehicule a c?rui mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te 3. 500 kg, format dintr-un autovehicul tr?g?tor din categoria B ?i o remorc?, a c?rei mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te masa proprie a autovehiculului tr?g?tor;

c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tr?g?tor din categoria B ?i o remorc? a c?rei mas? total? maxim? autorizat? dep??e?te 750 kg, iar masa total? maxim? autorizat? a întregului ansamblu dep??e?te 3. 500 kg;

d) CATEGORIA C:

1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a c?rui mas? total? maxim? autorizat? este mai mare de 3. 500 kg;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C ?i o remorc? a c?rei mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te 750 kg;

e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tr?g?tor din categoria C ?i o remorc? a c?rei mas? total? maxim? autorizat? este mai mare de 750 kg;

f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conduc?torului. Autovehiculului din aceast? categorie i se poate ata?a o remorc? a c?rei mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te 750 kg;

g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tr?g?tor din categoria D ?i o remorc? a c?rei mas? total? maxim? autorizat? este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie s? fie destinat? transportului de persoane;

h) CATEGORIA Tr: tractor, ma?ini ?i utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucr?ri;

i) CATEGORIA Tb: troleibuz;

j) CATEGORIA Tv: tramvai;

k) SUBCATEGORIA A1: motociclet? cu o capacitate care nu dep??e?te 125 cm3 ?i o putere care nu dep??e?te 11 kW;

l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru ro?i având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, ?i echipat cu un motor cu ardere intern? cu capacitate cilindric? mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalent? ori cu viteza prin construc?ie mai mare de 50 km/h;

m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a c?rui mas? total? maxim? autorizat? este de peste 3. 500 kg, dar nu mai mare de 7. 500 kg. Autovehiculului din aceast? categorie i se poate ata?a o remorc? a c?rei mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te 750 kg;

n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tr?g?tor din subcategoria C1 ?i o remorc? a c?rei mas? total? maxim? autorizat? este mai mare de 750 kg, cu condi?ia ca masa total? maxim? autorizat? a ansamblului s? nu dep??easc? 12. 000 kg, iar masa total? maxim? autorizat? a remorcii s? nu dep??easc? masa proprie a autovehiculului tr?g?tor;

o) SUBCATEGORIA D1:

1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel pu?in 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conduc?torului;

2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tr?g?tor din subcategoria D1 ?i o remorc? a c?rei mas? total? maxim? autorizat? nu dep??e?te 750 kg;

p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tr?g?tor din subcategoria D1 ?i o remorc? a c?rei mas? total? maxim? autorizat? este mai mare de 750 kg, cu condi?ia ca masa total? maxim? autorizat? a ansamblului s? nu dep??easc? 12. 000 kg, iar masa total? maxim? autorizat? a remorcii s? nu dep??easc? masa proprie a autovehiculului tr?g?tor. Remorca nu trebuie s? fie destinat? transportului de persoane.

 

Art. 31 Traseele pe care se poate înv??a conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dup? caz, se poate sus?ine examenul pentru ob?inerea permisului de conducere se stabilesc de c?tre poli?ia rutier?.

 

Art. 32 (1) Autorit??ile competente care examineaz? persoanele în vederea ob?inerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor din cadrul institu?iei prefectului pe raza c?reia candida?ii î?i au domiciliul sau re?edin?a.

(2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare ?i ai reprezentan?elor interna?ionale acreditate în România se pot prezenta la examen în vederea ob?inerii permisului de conducere în condi?iile stabilite prin protocol de c?tre Ministerul Administra?iei ?i Internelor ?i Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Examinarea la probele teoretice ?i practice pentru ob?inerea permisului de conducere poate fi efectuat? ?i în alte localit??i decât în municipiul re?edin?? de jude? în care candida?ii î?i au domiciliul sau re?edin?a, în baza ordinului prefectului unit??ii administrativ-teritoriale respective.

 

Art. 33 (1) Persoana care solicit? examinarea în vederea ob?inerii permisului de conducere trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

a) s? aib? vârsta de cel pu?in 16 ani împlini?i, pentru subcategoriile A1 ?i B1;

b) s? aib? vârsta de cel pu?in 18 ani împlini?i, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E ?i Tr;

c) s? aib? vârsta de cel pu?in 21 de ani împlini?i, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb ?i Tv, precum ?i pentru subcategoriile D1 ?i D1E;

d) s? fie apt? din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile ?i subcategoriile pentru care solicit? examinarea;

e) s? nu fi fost condamnat?, prin hot?râre judec?toreasc? r?mas? definitiv?, pentru o infrac?iune la regimul circula?iei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori v?t?mare cauzatoare de moarte, v?t?mare corporal? grav?, tâlh?rie sau de furt al unui autovehicul;

f) s? fac? dovada c? îndepline?te condi?iile prev?zute de art. 116 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 195/2002, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, pentru prezentarea la examen în vederea ob?inerii unui nou permis de conducere, în cazul în care a fost condamnat? printr-o hot?râre judec?toreasc? definitiv?, pentru una dintre infrac?iunile prev?zute la lit. e) ;

g) s? fie apt? din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.

(2) Condi?ia prev?zut? la lit. g) a alin. (1) opereaz? pân? la data ader?rii României la Uniunea European?.

 

Art. 34 (1) Pentru programarea la examen în vederea ob?inerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie s? con?in? urm?toarele documente:

a) cererea-tip, semnat? de solicitant;

b) fi?a de ?colarizare în care se consemneaz? ?i avizul medicului "apt pentru conducerea vehiculelor" din categoria sau subcategoria pentru care se solicit? examinarea. Fi?a medical? se p?streaz? la unitatea autorizat? care a preg?tit candidatul;

c) certificatul de cazier judiciar;

d) copia actului de identitate;

e) chitan?ele de plat? a taxelor aferente ob?inerii permisului de conducere.

(2) Programarea la primul examen a candida?ilor pentru ob?inerea permisului de conducere se efectueaz? de c?tre unit??ile autorizate la care ace?tia au urmat cursurile de preg?tire teoretic? ?i practic?.

(3) Titularul unui permis de conducere care solicit? ob?inerea de noi categorii sau subcategorii trebuie s? depun? la dosarul de examinare, pe lâng? documentele prev?zute la alin. (1), ?i o copie a permisului de conducere.

(4) Cet??eanul român cu domiciliul în str?in?tate care solicit? ob?inerea permisului de conducere trebuie s? depun? la dosarul de examinare, pe lâng? documentele prev?zute la alin. (1), o declara?ie autentificat? la notarul public din care s? rezulte c? nu mai posed? un alt permis de conducere eliberat de o autoritate str?in?, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum ?i documente din care s? rezulte c? are o locuin?? de?inut? în proprietate sau închiriat? în România.

 

Art. 35 (1) Examenul pentru ob?inerea permisului de conducere const? în:

a) proba teoretic?, de cunoa?tere a reglement?rii circula?iei rutiere, a no?iunilor elementare de mecanic? ?i a no?iunilor de prim ajutor. Examinarea la proba teoretic? se poate face, în condi?iile legii, în limba minorit??ii na?ionale sau într-o limb? de circula?ie interna?ional?, potrivit solicit?rii celui examinat;

b) proba practic? de conducere a autovehiculului în traseu, corespunz?toare categoriei de permis solicitat, cu excep?ia categoriei A ?i subcategoriei A1, pentru care se verific? numai îndemânarea în conducere în poligoane special amenajate.

(2) Persoana cu handicap fizic poate sus?ine examenul pentru ob?inerea permisului de conducere pentru categoriile A ?i/sau B dac? autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmit??ii acesteia.

(3) Examinarea candida?ilor care solicit? ob?inerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se va efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.

 

Art. 36 (1) Rezultatul examin?rii la proba teoretic? ?i la proba practic? se consemneaz? prin calificativul "admis" sau "respins".

(2) Persoana declarat? "admis" la proba teoretic?, dar care nu se prezint? la proba practic? de conducere a vehiculului în traseu într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este declarat? "respins", urmând s? efectueze un nou curs de preg?tire.

(3) Persoana declarat? "respins" se poate programa la un nou examen dup? cel pu?in 15 zile de la data la care a fost declarat? "respins", dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând s? efectueze un nou curs de preg?tire.

 

Art. 37 Permisul de conducere se elibereaz? de c?tre serviciile publice comunitare regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor la care candida?ii au sus?inut examinarea, potrivit art. 32.

 

Art. 38 (1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul s? conduc? o motociclet? cu o putere care dep??e?te 25 kW sau un raport putere/greutate care dep??e?te 0, 16 kW/kg ori o motociclet? cu ata? cu un raport putere/greutate care dep??e?te 0, 16 kW/kg, numai dac? are o experien?? de minimum 2 ani pe o motociclet? cu specifica?ii tehnice inferioare sau dac? persoana are 21 de ani ?i promoveaz? un test specific de cuno?tin?e ?i comportament.

(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul s? conduc? ?i un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor ?i una sau dou? remorci.

(3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul s? conduc? ?i vehicule din categoria Tr.

(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul s? conduc? ?i vehicule din categoria Tb - troleibuz.

 

Art. 39 (1) Persoana care solicit? examinarea în vederea ob?inerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie s? fi ob?inut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B.

(2) Persoana care solicit? examinarea în vederea ob?inerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie s? fi ob?inut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1, dup? caz.

 

Art. 40 (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie d? dreptul de a conduce ?i autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.

(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil ?i pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, dac? titularul acestuia posed? ?i permis pentru categoria B.

(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil ?i pentru categoria DE, dac? titularul acestuia posed? ?i permis pentru categoria D.

(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil ?i pentru subcategoria D1E, dac? titularul are vârsta de cel pu?in 21 de ani.

(5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil ?i pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.

 

Art. 41 (1) Autovehiculele destinate înv???rii conducerii, cu excep?ia motocicletelor, vor fi dotate cu dubl? comand? pentru frân? ?i ambreiaj.

(2) Autovehiculele prev?zute la alin. (1) vor fi echipate cu o caset? având inscrip?ia "?coala", cu dimensiunile ?i caracteristicile prev?zute în actele normative în vigoare. Fac excep?ie autobuzele, troleibuzele ?i tramvaiele, care vor avea inscrip?ia "?coala" aplicat? pe p?r?ile laterale, în fa?? ?i în spate.

Art. 42 Permisul de conducere eliberat de o autoritate str?in? se preschimb?, în condi?iile legii, de c?tre serviciul public comunitar regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor din cadrul institu?iei prefectului pe raza c?reia titularul are domiciliul sau, în cazul cet??enilor str?ini ?i al cet??enilor români cu domiciliul în str?in?tate, re?edin?a.

 

Art. 43 Titularul permisului de conducere trebuie s? declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorit??ii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, ?i s? solicite eliberarea unui nou permis de conducere.

 

Art. 44 (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaz?, în condi?iile legii, în baza urm?toarelor documente:

a) fi?a de?in?torului permisului de conducere;

b) originalul ?i copia actului de identitate;

c) dovada pl??ii contravalorii permisului de conducere ?i a taxei de eliberare a acestui document;

d) permisul de conducere a c?rui preschimbare se solicit?, în original, dac? acesta exist?;

e) fi?a medical? tip din care s? rezulte c? este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dac? solicitarea preschimb?rii s-a f?cut dup? expirarea valabilit??ii administrative a permisului de conducere.

(2) Pe lâng? documentele prev?zute la alin. (1) solicitantul trebuie s? prezinte, în cazul schimb?rii numelui, documentul care atest? acest lucru, în original ?i copie.

(3) În situa?ia cet??enilor români care au domiciliul în România ?i se afl? temporar în str?in?tate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baz? de procur? special?, autentificat? de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dac? a fost dat? în fa?a autorit??ilor str?ine, s? îndeplineasc? condi?iile de supralegalizare prev?zute de lege sau s? aib? aplicat? apostila "conform Conven?iei cu privire la suprimarea cerin?ei supralegaliz?rii actelor oficiale str?ine, adoptat? la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonan?a Guvernului nr. 66/1999, aprobat? prin Legea nr. 52/2000, cu modific?rile ulterioare". Mandatarul va prezenta documentele prev?zute la alin. (1), în urm?toarele condi?ii:

a) fi?a de?in?torului permisului de conducere trebuie s? fie semnat? de titularul permisului de conducere în fa?a unui func?ionar diplomatic;

b) actul care atest? starea de s?n?tate, precum ?i dou? fotografii de dat? recent? ale titularului, din care una aplicat? pe procura special? eliberat? mandatarului, iar a doua pe fi?a de?in?torului permisului de conducere, trebuie s? fie vizate de misiunea diplomatic?;

c) declara?ia pe proprie r?spundere a titularului, dat? în fa?a func?ionarului diplomatic, din care s? rezulte c? nu mai de?ine un alt permis de conducere na?ional cu excep?ia celui depus pentru preschimbare.

 

Art. 45 Permisul de conducere al conduc?torului auto decedat se pred? de c?tre persoana care îl de?ine, în termen de 30 de zile, autorit??ii emitente.

CAPITOLUL IV. Semnalizarea rutier?

Art. 46 (1) Semnifica?ia, precum ?i dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutier?, forma, simbolul, culoarea ?i condi?iile de execu?ie, amplasarea, instalarea ?i aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.

(2) Semnalizarea rutier? în tunele sau pe viaducte se asigur?, se realizeaz? ?i se între?ine de c?tre administratorul acestora.

 

SEC?IUNEA 1. Semnalele luminoase

 

SUBSEC?IUNEA 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circula?iei vehiculelor

 

Art. 47 (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.

(2) Dup? num?rul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitent? de avertizare;

b) cu dou? corpuri de iluminat, pentru pietoni ?i bicicli?ti;

c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;

d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

(3) Semafoarele se monteaz? în axul vertical al stâlpului sau pe consol?, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind urm?toarea:

a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: ro?u, galben, verde;

b) la semaforul cu dou? culori ordinea semnalelor este: ro?u, verde;

c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontal? la partea superioar? ?i unul la partea inferioar?, toate cu lumina alb?.

 

Art. 48 (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circula?iei în intersec?ii se instaleaz? obligatoriu înainte de intersec?ie, astfel încât s? fie vizibile de la o distan?? de cel pu?in 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealalt? parte a intersec?iei.

(2) Semnifica?ia semnalelor luminoase pentru dirijarea circula?iei vehiculelor este valabil? pe întreaga l??ime a p?r?ii carosabile deschise circula?iei conduc?torilor c?rora li se adreseaz?. Pe drumurile cu dou? sau mai multe benzi pe sens, pentru direc?ii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnifica?ia semnalelor luminoase se limiteaz? la banda sau benzile astfel semnalizate.

 

Art. 49 Pe l?mpile de culoare ro?ie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate s?ge?i de culoare neagr? care indic? direc?iile de deplasare corespunz?toare acestora. în acest caz interdic?ia sau permisiunea de trecere impus? de semnalul luminos este limitat? la direc?ia sau direc?iile indicate prin aceste s?ge?i. Aceea?i semnifica?ie o au ?i s?ge?ile aplicate pe panourile adi?ionale ce înso?esc, la partea inferioar?, semafoarele. S?geata pentru mersul înainte are vârful în sus.

 

Art. 50 (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caset? cu patru corpuri de iluminat de culoare alb?, dintre care trei sunt pozi?ionate orizontal ?i unul sub cel din mijloc, înso?ite de panouri cu semne adi?ionale.

(2) Semnalul de liber? trecere pentru tramvaie este dat de combina?ia luminoas? a l?mpii inferioare cu una dintre cele trei l?mpi situate la partea superioar? pentru indicarea direc?iei.

(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitent? a celor trei lumini din partea superioar? a casetei.

Art. 51 (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

(2) Când semaforul este înso?it de una sau mai multe l?mpi care emit lumina intermitent? de culoare verde sub forma uneia sau unor s?ge?i pe fond negru c?tre dreapta, acestea permit trecerea numai în direc?ia indicat?, oricare ar fi în acel moment semnalul în func?iune al semaforului.

Art. 52 (1) Semnalul de culoare ro?ie interzice trecerea.

(2) La semnalul de culoare ro?ie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, dup? caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dac? semaforul este instalat deasupra ori de cealalt? parte a intersec?iei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea p?r?ii carosabile a drumului ce urmeaz? a fi intersectat.

(3) Atunci când semnalul de culoare ro?ie func?ioneaz? concomitent cu cel de culoare galben?, acesta anun?? apari?ia semnalului de culoare verde.

Art. 53 (1) Când semnalul de culoare galben? apare dup? semnalul de culoare verde, conduc?torul vehiculului care se apropie de intersec?ie nu trebuie s? treac? de locurile prev?zute la art. 52 alin. (2), cu excep?ia situa?iei în care, la apari?ia semnalului, se afl? atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condi?ii de siguran??.

(2) Semnalul de culoare galben? intermitent permite trecerea, conduc?torul de vehicul fiind obligat s? circule cu vitez? redus?, s? respecte semnifica?ia semnaliz?rii rutiere ?i a regulilor de circula?ie aplicabile în acel loc.

Art. 54 În intersec?ii dirijarea circula?iei tramvaielor se poate realiza ?i prin semafoare având semnale luminoase de culoare alb?, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circula?iei celorlalte vehicule.

Art. 55 Semnalul luminos destinat numai dirij?rii circula?iei bicicletelor are în câmpul s?u imaginea unei biciclete de culoare ro?ie, respectiv verde pe fond negru. Aceea?i destina?ie o are ?i semnalul luminos al unui semafor înso?it de un panou adi?ional pe care figureaz? o biciclet?.

Art. 56 (1) Când deasupra benzilor de circula?ie sunt instalate dispozitive care emit semnale ro?ii ?i verzi, acestea sunt destinate semnaliz?rii benzilor cu circula?ie reversibil?. Semnalul ro?u, având forma a dou? bare încruci?ate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra c?reia se g?se?te, iar semnalul verde, de forma unei s?ge?i cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor ?i circula?ia pe acea band?.

(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor s?ge?i de culoare galben? ori alb? cu vârful orientat c?tre dreapta sau stânga jos anun?? schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circula?ie reversibil?, ori faptul c? banda deasupra c?reia se afl? este pe punctul de a fi închis? circula?iei conduc?torilor c?rora li se adreseaz?, ace?tia fiind obliga?i s? se deplaseze pe banda sau benzile indicate de s?ge?i.

Art. 57 Conduc?torul vehiculului care intr? într-o intersec?ie la culoarea verde a semaforului este obligat s? respecte ?i semnifica?ia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.

SUBSEC?IUNEA 2. Semnalele luminoase pentru pietoni

Art. 58 (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde ?i ro?ie. Acestea func?ioneaz? corelat cu semnalele pentru dirijarea circula?iei vehiculelor.

(2) Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul s?u imaginea unui pieton în mers, iar cel ro?u, imaginea unui pieton oprit.

(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi înso?ite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de c?tre nev?z?tori.

(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poli?iei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manual? a cererii de verde, care se poate face direct de c?tre pietoni.

Art. 59 (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

(2) Când semnalul de culoare verde începe s? func?ioneze intermitent înseamn? c? timpul afectat travers?rii drumului este în curs de epuizare ?i urmeaz? semnalul ro?u. în acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie s? gr?beasc? trecerea, iar dac? drumul este prev?zut cu un refugiu sau spa?iu interzis circula?iei vehiculelor, s? a?tepte pe acesta apari?ia semnalului de culoare verde.

Art. 60 Semnalul de culoare verde intermitent ?i semnalul de culoare ro?ie interzic pietonilor s? se angajeze în traversare pe partea carosabil?.

SUBSEC?IUNEA 3. Alte semnale luminoase

Art. 61 În cazul semaforiz?rii corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum ?i dispozitive luminoase care s? arate participan?ilor la trafic timpii stabili?i prin programul de semaforizare, iar pentru conduc?torii de autovehicule, ?i viteza de deplasare.

Art. 62 Semaforul de avertizare se instaleaz? la ie?irea din intersec?ie ?i este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galben? intermitent?. Acesta poate avea în câmpul s?u imaginea unui pieton în mi?care, de culoare galben? pe fond negru.

Art. 63 Pentru semnalizarea ?i dirijarea circula?iei pe sectoarele de drumuri unde se execut? lucr?ri pe partea carosabil?, cu excep?ia autostr?zilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obliga?ia presemnaliz?rii acestora.

SEC?IUNEA 2. Indicatoarele

Art. 64 Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:

a) de avertizare;

b) de reglementare, care pot fi:

1. de prioritate;

2. de interzicere sau restric?ie;

3. de obligare;

c) de orientare ?i informare, care pot fi:

1. de orientare;

2. de informare;

3. de informare turistic?;

4. panouri adi?ionale;

5. indicatoare kilometrice ?i hectometrice;

d) mijloace de semnalizare a lucr?rilor, care cuprind:

1. indicatoare rutiere temporare;

2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucr?rilor.

Art. 65 (1) Indicatoarele se instaleaz?, de regul?, pe partea dreapt? a sensului de mers. în cazul în care condi?iile locale împiedic? observarea din timp a indicatoarelor de c?tre conduc?torii c?rora li se adreseaz?, ele se pot instala ori repeta pe partea stâng?, în zona median? a drumului, pe un refugiu ori spa?iu interzis circula?iei vehiculelor, deasupra p?r?ii carosabile sau de cealalt? parte a intersec?iei, în loc vizibil pentru to?i participan?ii la trafic.

(2) Indicatoarele pot fi înso?ite de panouri cu semne adi?ionale con?inând inscrip?ii sau simboluri care le precizeaz?, completeaz? ori limiteaz? semnifica?ia.

(3) Semnele adi?ionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dac? în?elegerea semnifica?iei acestora nu este afectat?.

(4) Pentru a fi vizibile ?i pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie s? fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.

(5) În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea ?i a eviden?ia semnifica?ia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizant? cu reflexie ridicat?. Aceste indicatoare pot fi înso?ite, dup? caz, de dispozitive luminoase.

Art. 66 (1) Semnifica?ia unui indicator este valabil? pe întreaga l??ime a p?r?ii carosabile deschise circula?iei conduc?torilor c?rora li se adreseaz?.

(2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnifica?ia lui este valabil? numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.

(3) Semnifica?ia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. în cazul indicatoarelor care avertizeaz? sectoare periculoase, zona de ac?iune a indicatoarelor este reglementat? prin pl?cu?e adi?ionale.

(4) Indicatoarele de avertizare se instaleaz? înaintea locului periculos, la o distan?? de maximum 50 m în localit??i, între 100 m ?i 250 m în afara localit??ilor, respectiv între 500 m ?i 1. 000 m pe autostr?zi ?i drumuri expres. Când condi?iile din teren impun amplasarea la o distan?? mai mare, sub indicator se instaleaz? un panou adi?ional "Distan?a între indicator ?i începutul locului periculos".

(5) Pe autostr?zi ?i drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu s? se instaleze un panou adi?ional "Distan?a între indicator ?i începutul locului periculos". în situa?ia în care lungimea sectorului periculos dep??e?te 1. 000 m, sub indicator se monteaz? panoul adi?ional "Lungimea sectorului periculos la care se refer? indicatorul".

(6) Semnifica?ia indicatoarelor de interzicere sau de restric?ie începe din dreptul acestora. în lipsa unei semnaliz?ri care s? precizeze lungimea sectorului pe care se aplic? reglementarea ori a unor indicatoare care s? anun?e sfâr?itul interdic?iei sau al restric?iei, semnifica?ia acestor indicatoare înceteaz? în intersec?ia cea mai apropiat?. Când indicatoarele de interzicere sau restric?ie sunt instalate împreun? cu indicatorul ce anun?? intrarea într-o localitate, semnifica?ia lor este valabil? pe drumul respectiv pân? la întâlnirea indicatorului "Ie?ire din localitate", cu excep?ia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

Art. 67 Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restric?ie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au acelea?i caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea c? fondul alb este înlocuit cu fondul galben.

 

SEC?IUNEA 3. Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat?

Art. 68 Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferat? se semnalizeaz? cu indicatoare de avertizare corespunz?toare ?i/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferat?.

Art. 69 (1) Trecerea la nivel cu calea ferat? curent? f?r? bariere sau semibariere se semnalizeaz?, dup? caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferat? simpl?, f?r? bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferat? dubl?, f?r? bariere", înso?ite de indicatorul "Oprire".

(2) La trecerea la nivel cu calea ferat? curent? prev?zut? cu instala?ii de semnalizare automat? f?r? bariere, interzicerea circula?iei rutiere se realizeaz?, optic, prin func?ionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative ro?ii ?i stingerea semnaliz?rii de control reprezentate de lumina intermitent? alb? ?i, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.

Art. 70 (1) Trecerile la nivel cu calea ferat? curent? pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prev?zute cu semibariere.

(2) Trecerile la nivel cu calea ferat? curent? pot fi asigurate ?i cu bariere care sunt ac?ionate manual.

(3) Barierele ?i semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare ro?ie ?i alb? ?i pot fi prev?zute, la mijloc, cu un disc ro?u.

Benzile trebuie s? fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele ?i semibarierele trebuie s? fie iluminate ori prev?zute cu dispozitive cu lumin? ro?ie.

(4) La trecerea la nivel cu calea ferat? prev?zut? cu instala?ii de semnalizare automat? cu bariere, semnalizarea de interzicere a circula?iei rutiere se realizeaz? în condi?iile prev?zute la art. 69 alin. (2), precum ?i prin coborârea în pozi?ie orizontal? a semibarierelor.

Art. 71 (1) Semnalizarea de interzicere a circula?iei rutiere se consider? realizat? chiar ?i numai în una din urm?toarele situa?ii:

a) prin aprinderea unei singure unit??i luminoase a dispozitivului cu lumin? intermitent-alternativ? ro?ie;

b) prin func?ionarea sistemului sonor;

c) prin pozi?ia orizontal? a unei singure semibariere.

(2) Circula?ia rutier? se consider? de asemenea interzis? ?i în situa?ia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.

Art. 72 În zona trecerilor la nivel cu calea ferat?, func?ionarea instala?iilor de semnalizare a apropierii trenurilor, f?r? bariere, a instala?iilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum ?i instalarea indicatoarelor "Oprire", "Trecere la nivel cu o cale ferat? simpl?/dubl?, f?r? bariere", "Trecere la nivel cu o cale ferat? simpl?/dubl?, f?r? bariere, prev?zut? cu instala?ie de semnalizare luminoas? automat?", sunt asigurate de administratorul de cale ferat?, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferat? este asigurat de c?tre administratorul drumului.

Art. 73 (1) La trecerea la nivel cu o cale ferat? industrial? se instaleaz? indicatorul "Alte pericole", înso?it de un panou adi?ional ce con?ine imaginea unei locomotive.

(2) Atunci când pe calea ferat? industrial? se deplaseaz? un vehicul feroviar, circula?ia trebuie dirijat? de un agent de cale ferat?.

Art. 74 Por?ile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferat? electrificat?, destinate s? interzic? accesul vehiculelor a c?ror înc?rc?tur? dep??e?te în în?l?ime limita de siguran?? admis?, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galben? ?i neagr?. Pe stâlpii de sus?inere ai por?ilor de gabarit se instaleaz? indicatoare rutiere prin care se precizeaz? în?l?imea maxim? de trecere admis?.

SEC?IUNEA 4. Marcajele

Art. 75 (1) Marcajele servesc la organizarea circula?iei, avertizarea sau îndrumarea participan?ilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreun? cu alte mijloace de semnalizare rutier? pe care le completeaz? sau le precizeaz? semnifica?ia.

(2) Marcajele se aplic? pe suprafa?a p?r?ii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucr?ri de art?, pe accesorii ale drumurilor, precum ?i pe alte elemente ?i construc?ii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie s? fie reflectorizante sau înso?ite de dispozitive reflectorizante care trebuie s?-?i p?streze propriet??ile de reflexie ?i pe timp de ploaie sau cea??.

(3) Marcajele nu trebuie s? incomodeze în nici un fel desf??urarea circula?iei, iar suprafa?a acestora nu trebuie s? fie lunecoas?. Marcajele pe partea carosabil? se execut? cu microbile de sticl? ?i pot fi înso?ite de butoni cu elemente retroreflectorizante.

 

Art. 76 Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

a) longitudinale, care pot fi:

1. de separare a sensurilor de circula?ie;

2. de separare a benzilor pe acela?i sens;

b) de delimitare a p?r?ii carosabile;

c) transversale, care pot fi:

1. de oprire;

2. de cedare a trecerii;

3. de traversare pentru pietoni;

4. de traversare pentru bicicli?ti;

d) diverse, care pot fi:

1. de ghidare;

2. pentru spa?ii interzise;

3. pentru interzicerea sta?ion?rii;

4. pentru sta?ii de autobuze, troleibuze, taximetre;

5. pentru locuri de parcare;

6. s?ge?i sau inscrip?ii;

e) laterale aplicate pe:

1. lucr?ri de art? (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin) ;

2. parapete;

3. stâlpi ?i copaci situa?i pe platforma drumului;

4. borduri.

 

Art. 77 (1) Administratorul drumului public este obligat s? aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dup? caz, atât pentru separarea sensurilor ?i benzilor de circula?ie, cât ?i pentru delimitarea p?r?ii carosabile.

(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continu? simpl? sau dubl? interzice înc?lcarea acestuia.

(3) Marcajul format dintr-o linie continu? aplicat? pe bordura trotuarului sau la marginea p?r?ii carosabile interzice sta?ionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie înso?e?te un indicator de interzicere a sta?ion?rii, aceasta precizeaz? lungimea sectorului de drum pe care este valabil? interzicerea.

(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaz? banda pe care este aplicat ?i un marcaj simbolizând o anumit? categorie sau anumite categorii de vehicule semnific? faptul c? banda este rezervat? circula?iei acelei sau acelor categorii de vehicule.

 

Art. 78 Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinu? simpl? sau dubl? permite trecerea peste acesta, dac? manevra sau reglement?rile instituite impun acest lucru.

 

Art. 79 (1) Marcajul cu linie discontinu? poate fi simplu sau dublu ?i se folose?te în urm?toarele situa?ii:

a) marcajul cu linie discontinu? simpl?:

1. pentru separarea sensurilor de circula?ie, pe drumurile cu dou? benzi ?i circula?ie în ambele sensuri;

2. pentru separarea benzilor de circula?ie pe acela?i sens, pe drumurile cu cel pu?in dou? benzi pe sens;

3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinu? la una continu?, în localit??i acest marcaj nu este obligatoriu;

4. pentru a separa, pe autostr?zi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circula?ie;

5. pentru marcaje de ghidare în intersec?ii;

b) marcajul cu linie discontinu? dubl?, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este înso?it de dispozitive luminoase speciale prev?zute la art. 56.

(2) Linia continu? se folose?te în urm?toarele situa?ii:

a) linia continu? simpl?, pentru separarea sensurilor de circula?ie, a benzilor de acela?i sens la apropierea de intersec?ii ?i în zone periculoase;

b) linia continu? dubl?, pentru separarea sensurilor de circula?ie cu minimum dou? benzi pe fiecare sens, precum ?i la drumuri cu o band? pe sens sau în alte situa?ii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poli?iei rutiere.

(3) În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continu? ?i una discontinu? al?turate, conduc?torul de vehicul trebuie s? respecte semnifica?ia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.

(4) Pe drumurile cu circula?ie în ambele sensuri prev?zute cu o singur? band? pe sens, pe distan?a cuprins? între indicatoarele de avertizare "Copii", aferente celor dou? sensuri, marcajul de separare a sensurilor se execut? cu linie continu?.

 

Art. 80 (1) Marcajele de delimitare a p?r?ii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se execut? la limita din dreapta a p?r?ii carosabile în sensul de mers, cu excep?ia autostr?zilor ?i a drumurilor expres, unde marcajul se aplic? ?i pe partea stâng?, lâng? mijlocul fizic de separare a sensurilor de circula?ie. Aceste marcaje pot fi cu linie continu? sau discontinu? simpl?.

(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie s? o urmeze în traversarea unei intersec?ii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circula?ie nu sunt coliniare.

(3) Marcajele pentru interzicerea sta?ion?rii se pot realiza:

a) prin linie continu? galben? aplicat? pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a p?r?ii carosabile spre exteriorul platformei drumului;

b) printr-o linie în zig-zag la marginea p?r?ii carosabile.

(4) Marcajele prin s?ge?i sunt folosite pentru: a) selectarea pe benzi;

b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentar? pentru vehicule lente, banda care se suprim? prin îngustarea p?r?ii carosabile) ;

c) repliere, numai în afara localit??ilor pe drumuri cu o band? pe sens ?i dublu sens de circula?ie.

 

Art. 81 (1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continu?, aplicat? pe l??imea uneia sau mai multor benzi, indic? linia înaintea c?reia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impus? printr-un semnal luminos, printr-o comand? a agentului care dirijeaz? circula?ia, de prezen?a unei treceri la nivel cu o cale ferat?, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. înaintea marcajului ce înso?e?te indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabil? inscrip?ia "Stop".

(2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinu?, aplicat? pe l??imea uneia sau mai multor benzi, indic? linia care nu trebuie dep??it? atunci când se impune cedarea trecerii. înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabil? un marcaj sub forma de triunghi având o latur? paralel? cu linia discontinu?, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.

(3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indic? locul pe unde pietonii trebuie s? traverseze drumul. Aceste linii au l??imea mai mare decât a oric?ror alte marcaje.

(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fa?? de axul drumului, indic? locul destinat travers?rii p?r?ii carosabile de c?tre bicicli?ti.

 

Art. 82 (1) În scopul sporirii impactului vizual asupra participan?ilor la trafic, pe partea carosabil? se pot executa marcaje sub form? de inscrip?ii, simboluri ?i figuri.

(2) Pe autostr?zi, pe drumurile expres ?i pe drumuri na?ionale deschise traficului interna?ional (E), la extremit??ile p?r?ii carosabile se aplic? marcaje rezonatoare pentru avertizarea conduc?torilor de autovehicule la ie?irea de pe partea carosabil?.

 

Art. 83 (1) Marcajele, cum sunt: s?ge?ile, inscrip?iile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnifica?ia indicatoarelor sau pentru a da participan?ilor la trafic indica?ii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.

(2) Marcajul sub forma unei sau unor s?ge?i, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, oblig? la urmarea direc?iei sau direc?iilor astfel indicate. S?geata de repliere care este oblic? fa?? de axul drumului, aplicat? pe o band? sau intercalat? într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaz? obliga?ia ca vehiculul care nu se afl? pe banda indicat? de s?geat? s? fie condus pe acea band?.

(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnific? interzicerea sta?ion?rii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completat? cu înscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosit? pentru semnalizarea sta?iilor de autobuze ?i troleibuze, respectiv de taximetre.

(4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaz? spa?iul interzis circula?iei.

(5) Marcajele se pot aplica ?i pe ziduri de sprijin, parapete de protec?ie sau alte amenaj?ri rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conduc?torilor de vehicule.

(6) Marcajele sunt de regul? de culoare alb?, cu excep?ia celor ce se aplic? pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare alb?, neagr? sau galben? ?i neagr?, precum ?i a celor provizorii, folosite la organizarea circula?iei în zona lucr?rilor, care sunt de culoare galben?, în zonele periculoase sau unde sta?ionarea vehiculelor este limitat? în timp, marcajele pot fi ?i de alte culori.

SEC?IUNEA 5. Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului ?i a lucr?rilor

Art. 84 (1) În afara localit??ilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaz? cu stâlpi de ghidare lamelari, de culoare alb?, omologa?i, instala?i la intervale de 50 m între ei, sau prin parapete. Pe stâlpii de ghidare lamelari ?i pe parapete se aplic? dispozitive reflectorizante de culoare ro?ie ?i alb? sau galben?. Dispozitivele reflectorizante de culoare ro?ie trebuie s? fie vizibile numai pe partea dreapt? a drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confec?iona?i stâlpii de ghidare lamelari nu trebuie s? fie dure.

(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta ?i pe parapetele de protec?ie, pere?ii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenaj?ri rutiere ori instala?ii laterale drumului.

 

Art. 85 (1) Semnalizarea lucr?rilor executate pe drumurile publice este obligatorie ?i se realizeaz? în scopul asigur?rii desf??ur?rii în condi?ii corespunz?toare a circula?iei pe sectorul de drum r?mas neafectat sau, dup? caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare ?i are semnifica?ia interzicerii circula?iei în zona afectat? de lucr?ri.

(2) Sectoarele de drum afectate de lucr?ri trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare ?i mijloace auxiliare de semnalizare rutier?, precum semafoare, balize direc?ionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile ?i c?rucioare port-semnalizare, prev?zute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confec?ionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie înso?ite de l?mpi cu lumin? galben? intermitent?.

(3) Pentru organizarea circula?iei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instaleaz? indicatoare ?i balize reflectorizante sau, dup? caz, amenaj?ri rutiere tip "limitatoare de vitez?" ?i se aplic? marcaje, corespunz?tor situa?iei create. Dac? este cazul, dirijarea circula?iei se realizeaz? prin semnale luminoase ori semnale ale lucr?torului de drumuri desemnat ?i special instruit.

 

Art. 86 (1) Semnalizarea instituit? pe sectoarele de drum pe care se execut? lucr?ri trebuie între?inut? ?i modificat? corespunz?tor evolu?iei acestora. La terminarea lucr?rilor executantul trebuie s? asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, ?i refacerea semnaliz?rii ini?iale sau modificarea ei, potrivit noilor condi?ii de circula?ie.

(2) Persoanele care execut? lucr?ri de orice natur? pe partea carosabil? a drumului public sunt obligate s? poarte echipament de protec?ie-avertizare fluorescent ?i reflectorizant, de culoare galben? sau portocalie, pentru a fi observate cu u?urin?? de participan?ii la trafic.

 

Art. 87 Nicio lucrare care afecteaz? drumul public nu poate fi început? sau, dup? caz, continuat? dac? executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului ?i acordul poli?iei, dac? nu a realizat semnalizarea temporar? corespunz?toare, iar termenul aprobat a fost dep??it ori lucrarea se execut? în alte condi?ii decât cele stabilite în autoriza?ie sau acord.

SEC?IUNEA 6. Semnalele poli?i?tilor ?i ale altor persoane care dirijeaz? circula?ia

Art. 88 (1) Semnalele poli?istului care dirijeaz? circula?ia au urm?toarele semnifica?ii:

a) bra?ul ridicat vertical semnific? "aten?ie, oprire" pentru to?i participan?ii la trafic care se apropie, cu excep?ia conduc?torilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condi?ii de siguran??. Dac? semnalul este dat într-o intersec?ie, aceasta nu impune oprirea conduc?torilor de vehicule care se afl? deja angaja?i în traversare;

b) bra?ul sau bra?ele întinse orizontal semnific? "oprire" pentru to?i participan?ii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circul? din direc?ia sau direc?iile intersectate de bra?ul sau bra?ele întinse. Dup? ce a dat acest semnal, poli?istul poate coborî bra?ul sau bra?ele, pozi?ia sa însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participan?ii la trafic care vin din fa?? ori din spate;

c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumin? ro?ie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnific? "oprire" pentru participan?ii la trafic spre care este îndreptat;

d) balansarea pe vertical? a bra?ului, având palma orientat? c?tre sol, semnific? reducerea vitezei;

e) rotirea vioaie a bra?ului semnific? m?rirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau gr?birea travers?rii drumului de c?tre pietoni.

(2) Poli?istul care dirijeaz? circula?ia poate efectua semnal cu bra?ul ca vehiculul s? avanseze, s? dep??easc?, s? treac? prin fa?a ori prin spatele s?u, s? îl ocoleasc? prin partea sa stâng? sau dreapt?, iar pietonii s? traverseze drumul ori s? se opreasc?.

(3) La efectuarea comenzilor prev?zute la alin. (1) ?i (2), poli?istul poate folosi ?i fluierul.

 

Art. 89 (1) Oprirea participan?ilor la trafic este obligatorie ?i la semnalele date de:

a) poli?i?tii de frontier?;

b) îndrum?torii de circula?ie ai Ministerului Ap?r?rii;

c) agen?ii de cale ferat?, la trecerile la nivel;

d) personalul autorizat din zona lucr?rilor pe drumurile publice;

e) membrii patrulelor ?colare de circula?ie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unit??ilor de înv???mânt;

f) nev?z?tori, prin ridicarea bastonului alb, atunci când ace?tia traverseaz? strada.

(2) Persoanele prev?zute la alin. (1) lit. a) -d) pot efectua ?i urm?toarele semnale:

a) balansarea bra?ului în plan vertical, cu palma mâinii orientat? c?tre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnific? reducerea vitezei;

b) rotirea vioaie a bra?ului, care semnific? m?rirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv gr?birea travers?rii drumului de c?tre pietoni.

 

Art. 90 Persoanele prev?zute la art. 88 alin. (1) ?i la art. 89 alin. (1) lit. a) -e) care dirijeaz? circula?ia trebuie s? fie echipate ?i plasate astfel încât s? poat? fi observate ?i recunoscute cu u?urin?? de c?tre participan?ii la trafic.

SEC?IUNEA 7. Semnalele utilizate de conduc?torii autovehiculelor cu regim de circula?ie prioritar? ?i obliga?iile celorlal?i participan?i la trafic

Art. 91 (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase ?i sonore, se folosesc de c?tre conduc?torii autovehiculelor prev?zute la art. 32 alin. (2) lit. a) ?i b) din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 195/2002, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, numai dac? interven?ia sau misiunea impune urgen??.

(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoas? pot fi folosite ?i f?r? a fi înso?ite de cele sonore, în func?ie de natura misiunii ori de condi?iile de trafic, situa?ie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circula?ie prioritar?.

(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonor? separat de cele luminoase.

 

Art. 92 (1) Poli?istul rutier aflat într-un autovehicul al poli?iei poate utiliza ?i dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispozi?ie sau o indica?ie participan?ilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.

(2) Poli?istul rutier aflat într-un autovehicul al poli?iei poate executa semnale cu bra?ul, cu sau f?r? baston reflectorizant, scos pe partea lateral? dreapt? a vehiculului. Acest semnal semnific? oprire pentru conduc?torii vehiculelor care circul? în spatele autovehiculului poli?iei. Acela?i semnal efectuat pe partea stâng? a autovehiculului semnific? oprire pentru conduc?torii vehiculelor care circul? pe banda din partea stâng? în acela?i sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poli?iei.

 

Art. 93 Conduc?torii de autovehicule care se apropie de o coloan? oficial? o pot dep??i dac? li se semnalizeaz? aceast? manevr? de c?tre poli?istul rutier. Se interzice altor participan?i la trafic intercalarea sau ata?area la o astfel de coloan? oficial?.

 

Art. 94 (1) Coloanele oficiale se înso?esc de echipaje ale poli?iei rutiere, în condi?iile stabilite prin instruc?iuni emise de ministrul administra?iei ?i internelor.

(2) Coloanele de vehicule cu specific militar se înso?esc de autovehicule de control al circula?iei apar?inând Ministerului Ap?r?rii, care au în func?iune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum ?i cele luminoase de culoare albastr?.

 

Art. 95 Vehiculele care, prin construc?ie sau datorit? înc?rc?turii transportate, dep??esc masa ?i/sau gabaritul prev?zute de normele legale, precum ?i transporturile speciale pot fi înso?ite de echipaje ale poli?iei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poli?iei Române.

CAPITOLUL V. Reguli de circulatie

SEC?IUNEA 1. Reguli generale

Art. 96 (1) Participan?ii la trafic sunt obliga?i s? anun?e administratorul drumului public ori cea mai apropiat? unitate de poli?ie atunci când au cuno?tin?? despre existen?a pe drum a unui obstacol sau a oric?rei alte situa?ii periculoase pentru fluen?a ?i siguran?a circula?iei.

(2) Se interzice oric?rei persoane s? arunce, s? lase sau s? abandoneze obiecte, materiale ori substan?e sau s? creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligat? s? îl înl?ture ?i, dac? nu este posibil, s? îi semnalizeze prezen?a ?i s? anun?e imediat administratorul drumului public ?i cea mai apropiat? unitate de poli?ie.

Art. 97 (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu în?l?imea sub 150 cm trebuie s? poarte centuri de siguran?? adaptate greut??ii ?i dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transport? numai în dispozitive de re?inere omologate.

(2) Conduc?torilor de autovehicule le este interzis s? transporte copii cu vârst? de pân? la 12 ani pe scaunul din fa??, chiar dac? sunt ?inu?i în bra?e de persoane majore, în timpul deplas?rii pe drumurile publice.

(3) Se interzice conduc?torilor de autovehicule, precum ?i persoanelor care ocup? scaunul din fa?? s? ?in? în bra?e animale în timpul deplas?rii pe drumurile publice.

(4) Se excepteaz? de la obliga?ia de a purta centura de siguran??:

a) conduc?torii de autoturisme pe timpul execut?rii manevrei de mers înapoi sau care sta?ioneaz?;

b) femeile în stare vizibil? de graviditate;

c) conduc?torii de autoturisme care execut? servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transport? pasageri;

d) persoanele care au certificat medical în care s? fie men?ionat? afec?iunea care contraindic? purtarea centurii de siguran??;

e) instructorii auto, pe timpul preg?tirii practice a persoanelor care înva?? s? conduc? un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorit??ii competente în timpul desf??ur?rii probelor practice ale examenului pentru ob?inerea permisului de conducere.

(5) Persoanele prev?zute la alin. (4) lit. d) sunt obligate s? aib? asupra lor certificatul medical, în con?inutul c?ruia trebuie s? fie men?ionat? durata de valabilitate a acestuia.

(6) Afec?iunile medicale pentru care se acord? scutire de la portul centurii de siguran??, precum ?i modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului s?n?t??ii publice, care se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 98 (1) Se interzice transportul pe motociclete ?i pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construc?ie, precum ?i al obiectelor voluminoase.

(2) Copiii în vârst? de pân? la 7 ani, dac? sunt ?inu?i în bra?e, precum ?i cei de pân? la 14 ani se transport? numai în ata?ul motocicletelor.

Art. 99 (1) Circula?ia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatricul?rii sau înregistr?rii, cu excep?ia bicicletelor ?i a celor trase sau împinse cu mâna, este permis? numai în timpul zilei.

(2) Se interzice conduc?torilor vehiculelor prev?zute la alin. (1) s? circule cu acestea cu o vitez? mai mare de 30 km/h.

SEC?IUNEA 2. Utilizarea p?r?ii carosabile

Art. 100 Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, p?r?ile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. în cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete ?i celelalte vehicule f?r? motor, acestea pot fi conduse ?i pe acostament în sensul de mers, dac? circula?ia se poate face f?r? pericol.

Art. 101 Când drumul are dou? sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situat? lâng? acostament sau bordur?. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, dac? banda de circula?ie utilizat? este ocupat?, cu obliga?ia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.

Art. 102 Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite dep??ite sau cele care se deplaseaz? cu vitez? redus? trebuie conduse numai pe banda de lâng? acostament sau bordur?, dac? în sensul de mers nu este amenajat? o band? destinat? acestora.

Art. 103 Pe drumul public cu cel mult dou? benzi pe sens ?i cu o a treia band? pe care este amplasat? linia tramvaiului lâng? axa drumului, conduc?torii de vehicule pot folosi aceast? band?, cu obliga?ia s? lase liber? calea tramvaiului, la apropierea acestuia.

Art. 104 Vehiculele care efectueaz? transport public de persoane se conduc pe banda rezervat? acestora, dac? o astfel de band? exist? ?i este semnalizat? ca atare. Pe aceea?i band? pot circula ?i autovehiculele cu regim de circula?ie prioritar? când se deplaseaz? în ac?iuni de interven?ii sau în misiuni care au caracter de urgen??.

Art. 105 Se interzice intrarea într-o intersec?ie chiar dac? semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dac? din cauza aglomer?rii circula?iei conduc?torul de vehicul risc? s? r?mân? imobilizat, stânjenind sau împiedicând desf??urarea traficului.

 

SEC?IUNEA 3. Reguli pentru circula?ia vehiculelor

SUBSEC?IUNEA 1. Pozi?ii în timpul mersului ?i circula?ia pe benzi

Art. 106 (1) Pe un drum public prev?zut cu minimum 3 benzi pe sens, când conduc?torii a dou? autovehicule circul? în aceea?i direc?ie, dar pe benzi diferite, ?i inten?ioneaz? s? se înscrie pe banda liber? dintre ei, cel care circul? pe banda din dreapta este obligat s? permit? celui care vine din stânga s? ocupe acea band?.

(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conduc?torii de autovehicule care circul? pe o band? care se sfâr?e?te, pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie s? permit? trecerea vehiculelor care circul? pe acea band?.

Art. 107 (1) La intersec?iile prev?zute cu indicatoare ?i/sau cu marcaje pentru semnalizarea direc?iei de mers, conduc?torii de vehicule trebuie s? se încadreze pe benzile corespunz?toare direc?iei de mers voite cu cel pu?in 50 m înainte de intersec?ie ?i sunt obliga?i s? respecte semnifica?ia indicatoarelor ?i marcajelor.

(2) La intersec?iile f?r? marcaje de delimitare a benzilor, conduc?torii vehiculelor ocup? în mers, cu cel pu?in 50 m înainte de intersec?ie, urm?toarele pozi?ii:

a) rândul de lâng? bordur? sau acostament, cei care vor s? schimbe direc?ia de mers spre dreapta;

b) rândul de lâng? axa drumului sau de lâng? marcajul de separare a sensurilor, cei care vor s? schimbe direc?ia de mers spre stânga. Când circula?ia se desf??oar? pe drumuri cu sens unic, conduc?torii de vehicule care inten?ioneaz? s? vireze la stânga sunt obliga?i s? ocupe rândul de lâng? bordura sau acostamentul din partea stâng?;

c) oricare dintre rânduri, cei care vor s? mearg? înainte.

(3) Dac? în intersec?ie circul? ?i tramvaie, iar spa?iul dintre ?ina din dreapta ?i trotuar nu permite circula?ia pe dou? sau mai multe rânduri, to?i conduc?torii de vehicule, indiferent de direc?ia de deplasare, vor circula pe un singur rând, l?sând liber traseul tramvaiului.

(4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o sta?ie f?r? refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie s? opreasc? în ordinea sosirii, în spatele acestuia, ?i s? î?i reia deplasarea numai dup? ce u?ile tramvaiului au fost închise ?i s-au asigurat c? nu pun în pericol siguran?a pietonilor angaja?i în traversarea drumului public.

Art. 108 Schimbarea direc?iei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzis? în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceast? semnifica?ie.

Art. 109 Dac? în apropierea unei intersec?ii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care oblig? s? se circule într-o anumit? direc?ie, vehiculele trebuie s? fie conduse numai în direc?ia sau direc?iile indicate.

Art. 110 (1) În situa?iile în care exist? benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direc?iei de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersec?iei, iar dac? exist? un marcaj de ghidare, cu respectarea semnifica?iei acestuia.

(2) Schimbarea direc?iei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intr? într-o intersec?ie circulând pe acela?i drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaz? prin stânga centrului intersec?iei, f?r? intersectarea traiectoriei acestora.

(3) Amenaj?rile rutiere sau obstacolele din zona median? a p?r?ii carosabile se ocolesc prin partea dreapt?.

Art. 111 Se interzice circula?ia participan?ilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul c?rora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

SUBSEC?IUNEA 2. Semnalele conduc?torilor de vehicule

Art. 112 Conduc?torii de vehicule semnalizeaz? cu mijloacele de avertizare luminoas?, sonor? sau cu bra?ul, dup? caz, înaintea efectu?rii oric?rei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.

Art. 113 (1) Mijloacele de avertizare sonor? trebuie folosite de la o distan?? de cel pu?in 25 m fa?? de cei c?rora li se adreseaz?, pe o durat? de timp care s? asigure perceperea semnalului ?i f?r? s? îi determine pe ace?tia la manevre ce pot pune în pericol siguran?a circula?iei.

(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonor? nu poate fi folosit? în zonele de ac?iune a indicatorului "Claxonarea interzis?".

(3) Se excepteaz? de la prevederile alin. (2) :

a) conduc?torii autovehiculelor cu regim de circula?ie prioritar? când se deplaseaz? în ac?iuni de interven?ii sau în misiuni care au caracter de urgen??;

b) conduc?torii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.

Art. 114 (1) Conduc?torii de autovehicule, tramvaie ?i mopede sunt obliga?i s? foloseasc? instala?iile de iluminare ?i/sau semnalizare a acestora, dup? cum urmeaz?:

a) luminile de pozi?ie sau de sta?ionare pe timpul imobiliz?rii vehiculului pe partea carosabil? în afara localit??ilor, de la l?sarea serii ?i pân? în zorii zilei, ziua când plou? toren?ial, ninge abundent sau este cea?? dens? ori în alte condi?ii care reduc vizibilitatea pe drumul public;

b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localit??i, cât ?i în afara acestora, dup? gradul de iluminare a drumului public;

c) luminile de întâlnire ?i cele de cea?? pe timp de cea?? dens?;

d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care înso?esc coloane militare sau cortegii, transport? grupuri organizate de persoane ?i cele care tracteaz? alte vehicule sau care transport? m?rfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;

e) luminile de întâlnire atunci când plou? toren?ial, ninge abundent ori în alte condi?ii care reduc vizibilitatea pe drum;

f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat c?tre înapoi;

g) luminile indicatoare de direc?ie pentru semnalizarea schimb?rii direc?iei de mers, inclusiv la punerea în mi?care a vehiculului de pe loc.

(2) Pe timpul nop?ii, la apropierea a dou? vehicule care circul? din sensuri opuse, conduc?torii acestora sunt obliga?i ca de la o distan?? de cel pu?in 200 m s? foloseasc? luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conduc?torul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circul? în fa?a sa, acesta este obligat sa foloseasc? luminile de întâlnire de la o distan?? de cel pu?in 100 m.

(3) Pe timpul nop?ii sau în condi?ii de vizibilitate redus? conduc?torii de autovehicule ?i tramvaie care se apropie de o intersec?ie nedirijat? prin semnale luminoase sau de c?tre poli?i?ti sunt obliga?i s? semnalizeze prin folosirea alternant? a luminilor de întâlnire cu cele de drum dac? nu încalc? astfel prevederile alin. (2).

(4) Pe timpul nop?ii sau în condi?ii de vizibilitate redus? autovehiculele sau remorcile cu defec?iuni la sistemul de iluminare ?i semnalizare luminoas? nu pot fi conduse sau remorcate f?r? a avea în func?iune pe partea stâng?, în fa?? o lumin? de întâlnire ?i în spate una de pozi?ie.

(5) Luminile de avarie se folosesc în urm?toarele situa?ii:

a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabil?;

b) când vehiculul se deplaseaz? foarte lent ?i/sau constituie el însu?i un pericol pentru ceilal?i participan?i la trafic;

c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.

(6) În situa?iile prev?zute la alin. (5), conduc?torii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie s? pun? în func?iune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi ?i în cazul în care aceast? manevr? este impus? de blocarea circula?iei pe sensul de mers.

(7) Când circul? prin tunel conduc?torul de vehicul este obligat s? foloseasc? luminile de întâlnire.

Art. 115 Un vehicul poate fi oprit sau sta?ionat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se afl?:

a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distan?? de cel pu?in 50 m;

b) în afara p?r?ii carosabile, pe un acostament consolidat;

c) în localit??i, la marginea p?r?ii carosabile, în cazul motocicletelor cu dou? ro?i, f?r? ata? ?i a mopedelor, care nu sunt prev?zute cu surs? de energie.

 

Art. 116 (1) Conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? semnalizeze schimbarea direc?iei de deplasare, dep??irea, oprirea ?i punerea în mi?care.

(2) Inten?ia conduc?torilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba direc?ia de mers, de a ie?i dintr-un rând de vehicule sta?ionate sau de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o alt? band? de circula?ie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau care urmeaz? s? efectueze întoarcere, dep??ire ori oprire se semnalizeaz? prin punerea în func?iune a luminilor indicatoare de direc?ie cu cel pu?in 50 m în localit??i ?i 100 m în afara localit??ilor, înainte de începerea efectu?rii manevrelor.

(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabil? se semnalizeaz? cu lumina ro?ie din spate.

 

Art. 117 (1) Conduc?torii vehiculelor cu dou? ro?i, precum ?i ai celor cu trac?iune animal? ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obliga?i s? efectueze urm?toarele semnale:

a) bra?ul stâng întins orizontal atunci când inten?ioneaz? s? schimbe direc?ia de mers spre stânga sau de a dep??i;

b) bra?ul drept întins orizontal atunci când inten?ioneaz? s? schimbe direc?ia de mers spre dreapta;

c) bra?ul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când inten?ioneaz? s? opreasc?.

(2) Semnalele prev?zute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel pu?in 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

SUBSEC?IUNEA 3. Dep??irea

Art. 118 Conduc?torul de vehicul care efectueaz? dep??irea este obligat:

a) s? se asigure c? acela care îl urmeaz? sau îl preced? nu a semnalizat inten?ia începerii unei manevre similare ?i c? poate dep??i f?r? a pune în pericol sau f?r? a stânjeni circula?ia din sens opus;

b) s? semnalizeze inten?ia de efectuare a dep??irii;

c) s? p?streze în timpul dep??irii o distan?? lateral? suficient? fa?? de vehiculul dep??it;

d) s? reintre pe banda sau în ?irul de circula?ie ini?ial dup? ce a semnalizat ?i s-a asigurat c? poate efectua aceast? manevr? în condi?ii de siguran?? pentru vehiculul dep??it ?i pentru ceilal?i participan?i la trafic.

 

Art. 119 Conduc?torul de vehicul care urmeaz? s? fie dep??it este obligat:

a) s? nu m?reasc? viteza de deplasare;

b) s? circule cât mai aproape de marginea din dreapta a p?r?ii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaz?.

 

Art. 120 (1) Se interzice dep??irea vehiculelor:

a) în intersec?ii cu circula?ia nedirijat?;

b) în apropierea vârfurilor de ramp?, când vizibilitatea este redus? sub 50 m;

c) în curbe ?i în orice alte locuri unde vizibilitatea este redus? sub 50 m;

d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri ?i în tuneluri. Prin excep?ie, pot fi dep??ite în aceste locuri vehiculele cu trac?iune animal?, motocicletele f?r? ata?, mopedele ?i bicicletele, dac? vizibilitatea asupra drumului este asigurat? pe o distan?? mai mare de 20 m, iar l??imea drumului este de cel pu?in 7 m;

e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare ?i marcaje;

f) pe trecerile la nivel cu calea ferat? curent? ?i la mai pu?in de 50 m înainte de acestea;

g) în dreptul sta?iei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar sta?ia nu este prev?zut? cu refugiu pentru pietoni;

h) în zona de ac?iune a indicatorului "Dep??irea interzis?";

i) când pentru efectuarea manevrei se încalc? marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circul?, chiar ?i par?ial, pe sensul opus, ori se încalc? marcajul care delimiteaz? spa?iul de interzicere;

j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conduc?torul acestuia este obligat s? efectueze manevre de evitare a coliziunii;

k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloan? de vehicule în a?teptare, dac? prin aceasta se intr? pe sensul opus de circula?ie.

(2) Se interzice dep??irea coloanei oficiale.

SUBSEC?IUNEA 4. Viteza ?i distan?a între vehicule

Art. 121 (1) Conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? respecte viteza maxim? admis? pe sectorul de drum pe care circul? ?i pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum ?i cea impus? prin mijloacele de semnalizare.

(2) Nerespectarea regimului de vitez? stabilit conform legii se constat? de c?tre poli?i?tii rutieri, cu mijloace tehnice omologate ?i verificate metrologic.

(3) Administratorul drumului public este obligat s? instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de vitez?.

(4) În afara localit??ilor, înaintea sta?iilor mijloacelor de transport public de persoane ?i/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distan?? de 100 m fa?? de acestea, administratorul drumului este obligat s? realizeze amenaj?ri rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.

 

 

Art. 122 Se interzice conduc?torilor de vehicule s? reduc? brusc viteza ori s? efectueze o oprire nea?teptat?, f?r? motiv întemeiat.

 

Art. 123 Conduc?torul de vehicul este obligat s? circule cu o vitez? care s? nu dep??easc? 30 km/h în localit??i sau 50 km/h în afara localit??ilor, în urm?toarele situa?ii:

a) la trecerea prin intersec?iile cu circula?ie nedirijat?;

b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mic? de 50 m;

d) la trecerea pe lâng? grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dac? acestea se afl? în mers sau sta?ioneaz? pe partea carosabil? a drumurilor cu o singur? band? de circula?ie pe sens;

e) la trecerea pe lâng? animale care sunt conduse pe partea carosabil? sau pe acostament;

f) când partea carosabil? este acoperit? cu polei, ghea??, z?pad? b?t?torit?, mâzg? sau piatr? cubic? umed?;

g) pe drumuri cu denivel?ri, semnalizate ca atare;

h) în zona de ac?iune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7, 00-22, 00, precum ?i a indicatorului "Accident";

i) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare ?i marcaje, când drumul public are cel mult o band? pe sens, iar pietonii afla?i pe trotuar, în imediata apropiere a p?r?ii carosabile, inten?ioneaz? s? se angajeze în traversare;

j) la schimbarea direc?iei de mers prin viraje;

k) când vizibilitatea este sub 100 m în condi?ii de cea??, ploi toren?iale, ninsori abundente.

 

Art. 124 Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prev?zute la art. 123 s? instaleze indicatoare de avertizare ?i s? ia m?suri pentru realizarea de amenaj?ri rutiere care s? determine conduc?torii de vehicule s? reduc? viteza de deplasare.

SUBSEC?IUNEA 5. Reguli referitoare la manevre

Art. 125 Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe cel?lalt prin manevrare înainte ?i înapoi sau prin viraj, conduc?torul acestuia este obligat s? semnalizeze ?i s? se asigure c? din fa??, din spate sau din lateral nu circul? în acel moment niciun vehicul.

 

Art. 126 Se interzice întoarcerea vehiculului:

a) în locurile în care este interzis? oprirea voluntar? a vehiculelor, cu excep?ia cazurilor prev?zute la art. 142 lit. f) ;

b) în intersec?iile în care este interzis virajul la stânga, precum ?i în cele în care, pentru efectuare, este necesar? manevrarea înainte ?i înapoi a vehiculului;

c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;

d) pe drumurile cu sens unic;

e) pe marcajul pietonal;

f) în locurile în care este instalat indicatorul "întoarcerea interzis?".

 

Art. 127 (1) Pe drumurile publice înguste ?i/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circul? din sensuri opuse, unele pe lâng? altele, este imposibil? sau periculoas?, se procedeaz? dup? cum urmeaz?:

a) la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conduc?torul acestuia din urm? trebuie s? manevreze cu spatele;

b) la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul u?or, conduc?torul acestuia din urm? trebuie s? manevreze cu spatele;

c) la întâlnirea unui vehicul care efectueaz? transport public de persoane cu un vehicul de transport m?rfuri conduc?torul acestuia din urm? trebuie s? manevreze cu spatele.

(2) În cazul vehiculelor de aceea?i categorie, obliga?ia de a efectua o manevr? de mers înapoi revine conduc?torului care urc?, cu excep?ia cazului când este mai u?or ?i exist? condi?ii pentru conduc?torul care coboar? s? execute aceast? manevr?, mai ales atunci când se afl? aproape de un refugiu.

 

Art. 128 (1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:

a) în cazurile prev?zute la art. 126, cu excep?ia lit. d) ;

b) pe o distan?? mai mare de 50 m;

c) la ie?irea de pe propriet??i al?turate drumurilor publice.

(2) În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicat?, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conduc?torul acestuia este dirijat de cel pu?in o persoan? aflat? în afara vehiculului.

(3) Persoana care dirijeaz? manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligat? s? se asigure c? manevra se efectueaz? f?r? a pune în pericol siguran?a participan?ilor la trafic.

(4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomand? dotarea autovehiculelor ?i cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

SUBSEC?IUNEA 6. Intersec?ii ?i obliga?ia de a ceda trecerea

Art. 129 (1) Vehiculul care circul? pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnifica?ia: "Drum cu prioritate", "Intersec?ie cu un drum f?r? prioritate" sau "Prioritate fa?? de circula?ia din sens invers" are prioritate de trecere.

(2) Când dou? vehicule urmeaz? s? se întâlneasc? într-o intersec?ie dirijat? prin indicatoare, venind de pe dou? drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceea?i semnifica?ie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.

 

Art. 130 Conduc?torul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersec?ie, simultan cu un autovehicul cu regim de circula?ie prioritar? care are în func?iune semnalele luminoase ?i sonore, are obliga?ia s? îi acorde prioritate de trecere.

 

Art. 131 (1) La apropierea de o sta?ie pentru mijloace de transport public de persoane prev?zut? cu alveol?, din care conduc?torul unui astfel de vehicul semnalizeaz? inten?ia de a ie?i, conduc?torul vehiculului care circul? pe banda de lâng? acostament sau bordur? este obligat s? reduc? viteza ?i, la nevoie, s? opreasc? pentru a-i permite reintrarea în trafic.

(2) Conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? acorde prioritate de trecere pietonilor afla?i pe partea carosabil? pentru a urca în tramvai sau dup? ce au coborât din acesta, dac? tramvaiul este oprit în sta?ie f?r? refugiu.

 

Art. 132 Conduc?torul vehiculului al c?rui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezen?a altor participan?i la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat s? reduc? viteza ?i, la nevoie, s? opreasc? pentru a permite trecerea vehiculelor care circul? din sens opus.

 

Art. 133 În cazul prev?zut la art. 51 alin. (2), conduc?torii vehiculelor sunt obliga?i s? acorde prioritate de trecere participan?ilor la trafic cu care se intersecteaz? ?i care circul? conform semnifica?iei culorii semaforului care li se adreseaz?.

 

Art. 134 La ie?irea din zonele reziden?iale sau pietonale, conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaz?.

 

Art. 135 Conduc?torul de vehicul este obligat s? acorde prioritate de trecere ?i în urm?toarele situa?ii:

a) la intersec?ia nedirijat? atunci când p?trunde pe un drum na?ional venind de pe un drum jude?ean, comunal sau local;

b) la intersec?ia nedirijat? atunci când p?trunde pe un drum jude?ean venind de pe un drum comunal sau local;

c) la intersec?ia nedirijat? atunci când p?trunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;

d) când urmeaz? s? p?trund? într-o intersec?ie cu circula?ie în sens giratoriu fa?? de cel care circul? în interiorul acesteia;

e) când circul? în pant? fa?? de cel care urc?, dac? pe sensul de mers al celui care urc? se afl? un obstacol imobil. în aceast? situa?ie manevra nu este considerat? dep??ire în sensul prevederilor art. 120 lit. j) ;

f) când se pune în mi?care sau la p?trunderea pe drumul public venind de pe o proprietate al?turat? acestuia fa?? de vehiculul care circul? pe drumul public, indiferent de direc?ia de deplasare;

g) când efectueaz? un viraj spre stânga sau spre dreapta ?i se intersecteaz? cu un biciclist care circul? pe o pist? pentru biciclete, semnalizat? ca atare;

h) pietonului care traverseaz? drumul public, prin loc special amenajat, marcat ?i semnalizat corespunz?tor ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afl? pe sensul de mers al vehiculului.

SUBSEC?IUNEA 7. Trecerea la nivel cu calea ferat?

Art. 136 (1) La trecerea la nivel cu calea ferat? curent?, conduc?torul de vehicul este obligat s? circule cu viteza redus? ?i s? se asigure c? din partea stâng? sau din partea dreapt? nu se apropie un vehicul feroviar.

(2) La traversarea c?ii ferate, pietonii sunt obliga?i s? se asigure c? din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.

 

Art. 137 (1) Conduc?torul de vehicul poate traversa calea ferat? curent? prev?zut? cu bariere sau semibariere, dac? acestea sunt ridicate ?i semnalele luminoase ?i sonore nu func?ioneaz?, iar semnalul cu lumina alb? intermitent? cu caden?a lent? este în func?iune.

(2) Când circula?ia la trecerea la nivel cu calea ferat? curent? este dirijat? de agen?i de cale ferat?, conduc?torul de vehicul trebuie s? respecte semnalele acestora.

 

Art. 138 (1) Conduc?torul de vehicul este obligat s? opreasc? atunci când:

a) barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare;

b) semnalul cu lumini ro?ii ?i/sau semnalul sonor sunt în func?iune;

c) întâlne?te indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferat? simpl?, f?r? bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferat? dubl?, f?r? bariere" sau "Oprire".

(2) Vehiculele trebuie s? opreasc?, în ordinea sosirii, în locul în care exist? vizibilitate maxim? asupra c?ii ferate f?r? a trece de indicatoarele prev?zute la alin. (1) lit. c) sau, dup? caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau de ridicare.

 

Art. 139 (1) În cazul imobiliz?rii unui vehicul pe calea ferat?, conduc?torul acestuia este obligat s? scoat? imediat pasagerii din vehicul ?i s? elibereze platforma c?ii ferate, iar când nu este posibil, s? semnalizeze prezen?a vehiculului cu orice mijloc adecvat.

(2) Participan?ii la trafic, care se g?sesc în apropierea locului unde un vehicul a r?mas imobilizat pe calea ferat?, sunt obliga?i s? acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezen?ei lui.

(3) Conduc?torului de vehicul îi este interzis s? treac? sau s? ocoleasc? por?ile de gabarit instalate înaintea c?ilor ferate electrificate, dac? în?l?imea sau înc?rc?tura vehiculului atinge ori dep??e?te partea superioar? a por?ii.

 

Art. 140 (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferat? industrial?, accesul vehiculelor feroviare se face numai dup? semnalizarea corespunz?toare ?i din timp de c?tre cel pu?in un agent de cale ferat?.

(2) În cazul prev?zut la alin. (1), conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? se conformeze semnifica?iei semnalelor agen?ilor de cale ferat?.

SUBSEC?IUNEA 8. Oprirea, sta?ionarea ?i parcarea

Art. 141 (1) Conduc?torii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se îndep?rteaz? de acestea, sunt obliga?i s? ac?ioneze frâna de ajutor, s? opreasc? func?ionarea motorului ?i s? cupleze într-o treapt? de vitez? inferioar? sau în cea de parcare dac? autovehiculul are transmisie automat?.

(2) În cazul imobiliz?rii involuntare a autovehiculului în pant? sau în ramp?, pe lâng? obliga?iile prev?zute la alin. (1) conduc?torul trebuie s? bracheze ro?ile directoare.

(3) În cazul imobiliz?rii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conduc?torul acestuia este obligat s? opreasc? func?ionarea motorului.

(4) În localit??i, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau sta?ionarea voluntar? a vehiculelor este permis? ?i pe partea stâng?, dac? r?mâne liber? cel pu?in o band? de circula?ie.

(5) În afara localit??ilor oprirea sau sta?ionarea voluntar? a vehiculelor se face în afara p?r?ii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.

(6) Nu este permis? sta?ionarea pe partea carosabil?, în timpul nop?ii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a ma?inilor ?i utilajelor autopropulsate utilizate în lucr?ri de construc?ii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu trac?iune animal? ori a celor trase sau împinse cu mâna.

(7) Nu este permis? oprirea sau sta?ionarea în tuneluri. în situa?ii de urgen?? sau de pericol conduc?torului de autovehicul îi este permis? oprirea sau sta?ionarea numai în locurile special amenajate ?i semnalizate corespunz?tor. în caz de imobilizare prelungit? a autovehiculului în tunel, conduc?torul de vehicul este obligat s? opreasc? motorul.

 

Art. 142 Se interzice oprirea voluntar? a vehiculelor:

a) în zona de ac?iune a indicatorului "Oprirea interzis?";

b) pe trecerile la nivel cu calea ferat? curent? ?i la o distan?? mai mic? de 50 m înainte ?i dup? acestea;

c) pe poduri, pe ?i sub pasaje denivelate, precum ?i pe viaducte;

d) în curbe ?i în alte locuri cu vizibilitate redus? sub 50 m;

e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai pu?in de 25 m înainte ?i înainte de acestea;

f) în intersec?ii, inclusiv cele cu circula?ie în sens giratoriu, precum ?i în zona de preselec?ie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distan?? mai mic? de 25 m de col?ul intersec?iei;

g) în sta?iile mijloacelor de transport public de persoane, precum ?i la mai pu?in de 25 m înainte ?i dup? acestea;

h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabil?, dac? prin aceasta se stânjene?te circula?ia a dou? vehicule venind din sensuri opuse, precum ?i în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conduc?torii celorlalte vehicule care circul? în acela?i sens ar fi obliga?i, din aceast? cauz?, s? treac? peste acest marcaj;

i) în locul în care se împiedic? vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnifica?iile "Drum îngustat", "Prioritate pentru circula?ia din sens invers" sau "Prioritate fa?? de circula?ia din sens invers";

k) pe pistele obligatorii pentru pietoni ?i/sau bicicli?ti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

l) pe platforma c?ii ferate industriale sau de tramvai ori la mai pu?in de 50 m de acestea, dac? circula?ia vehiculelor pe ?ine ar putea fi stânjenit? sau împiedicat?;

m) pe partea carosabil? a autostr?zilor, a drumurilor expres ?i a celor na?ionale europene (E) ;

n) pe trotuar, dac? nu se asigur? spa?iu de cel pu?in 1 m pentru circula?ia pietonilor;

o) pe pistele pentru biciclete;

p) în locurile unde este interzis? dep??irea.

 

Art. 143 Se interzice sta?ionarea voluntar? a vehiculelor:

a) în toate cazurile în care este interzis? oprirea voluntar?;

b) în zona de ac?iune a indicatorului cu semnifica?ia "Sta?ionarea interzis?" ?i a marcajului cu semnifica?ia de interzicere a sta?ion?rii;

c) pe drumurile publice cu o l??ime mai mic? de 6 m;

d) în dreptul c?ilor de acces care deservesc propriet??ile al?turate drumurilor publice;

e) în pante ?i în rampe;

f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnifica?ia "Sta?ionare alternant?", în alt? zi sau perioad? decât cea permis?, ori indicatorul cu semnifica?ia "Zona de sta?ionare cu durat? limitat?" peste durata stabilit?.

 

Art. 144 (1) Administratorul drumului public este obligat s? delimiteze ?i s? semnalizeze corespunz?tor sectoarele de drum public unde este interzis? oprirea sau sta?ionarea vehiculelor.

(2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau sta?ionarea, par?ial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dac? r?mâne liber cel pu?in un culoar de minimum 1 m l??ime înspre marginea opus? p?r?ii carosabile, destinat circula?iei pietonilor.

 

Art. 145 Se interzice conduc?torului de autovehicul ?i pasagerilor ca în timpul opririi sau sta?ion?rii s? deschid? ori s? lase deschise u?ile acestuia sau s? coboare f?r? s? se asigure c? nu creeaz? un pericol pentru circula?ie.

 

Art. 146 Circula?ia vehiculelor ?i a pietonilor în spa?iile special amenajate sau stabilite ?i semnalizate corespunz?tor se desf??oar? conform normelor rutiere, pe întreaga perioad? cât parc?rile sunt deschise circula?iei publice.

SUBSEC?IUNEA 9. Alte obliga?ii ?i interdic?ii pentru conduc?torii de autovehicule ?i tramvaie

Art. 147 Conduc?torul de autovehicul sau de tramvai este obligat:

1. s? aib? asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ?i, dup? caz, atestatul profesional, precum ?i celelalte documente prev?zute de legisla?ia în vigoare;

2. s? circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul ?i s? respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate ?i admise ?i/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competent? pentru autovehiculele conduse;

3. s? verifice func?ionarea sistemului de lumini ?i de semnalizare, a instala?iei de climatizare, s? men?in? permanent curate parbrizul, luneta ?i geamurile laterale ale autovehiculului, precum ?i pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului ?i remorcii;

4. s? permit? controlul st?rii tehnice a vehiculului, precum ?i al bunurilor transportate, în condi?iile legii;

5. s? se prezinte la verificarea medical? periodic?, potrivit legii;

6. s? aplice pe parbrizul ?i pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conduc?torii de autovehicule încep?tori, dac? are o vechime mai mic? de un an de la ob?inerea permisului de conducere.

 

Art. 148 Se interzice conduc?torului de autovehicul sau de tramvai:

1. s? conduc? un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberat? f?r? drept de circula?ie sau a c?rei valabilitate a expirat;

2. s? transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât num?rul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;

3. s? transporte persoane în stare de ebrietate pe motociclet? sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de m?rfuri;

4. s? transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocistern?, pe platform?, deasupra înc?rc?turii, pe p?r?ile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe sc?ri ?i în remorc?, cu excep?ia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;

5. s? transporte copii în vârst? de pân? la 12 ani pe scaunul din fa?? al autovehiculului, chiar dac? sunt ?inu?i în bra?e de persoane majore;

6. s? transporte în ?i pe autoturism obiecte a c?ror lungime sau l??ime dep??e?te, împreun? cu înc?rc?tura, dimensiunile acestuia;

7. s? deschid? u?ile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, s? porneasc? de pe loc cu u?ile deschise;

8. s? aib? în timpul mersului preocup?ri de natur? a-i distrage în mod periculos aten?ia ori s? foloseasc? instala?ii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguran?? a lui ?i a celorlal?i participan?i la trafic;

9. s? intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe ro?i sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabil? ori din care cad sau se scurg produse, substan?e ori materiale ce pot pune în pericol siguran?a circula?iei;

10. s? aib? aplicate pe parbriz, lunet? sau pe geamurile laterale afi?e, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompeaz? vizibilitatea conduc?torului ori a pasagerilor, atât din interior, cât ?i din exterior;

11. s? aib? aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunet? ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompeaz? vizibilitatea, atât din interior, cât ?i din exterior, cu excep?ia celor omologate ?i certificate, prin marcaj corespunz?tor, de c?tre autoritatea competent?;

12. s? aib? aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoas?, care diminueaz? eficacitatea acestora, precum ?i pe pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedic? citirea num?rului de înmatriculare sau de înregistrare;

13. s? lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comand?, s? opreasc? motorul ori s? decupleze transmisia în timpul mersului;

14. s? foloseasc? în mod abuziv mijloacele de avertizare sonor?;

15. s? circule cu autovehiculul cu masa total? maxim? autorizat? mai mare de 3, 5 tone pe drumurile acoperite cu z?pad?, ghea?? sau polei, f?r? a avea montate pe ro?i lan?uri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele ?i pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului;

16. s? circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prev?zute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezint? t?ieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admis?;

17. s? conduc? un autovehicul care eman? noxe peste limita legal? admis? ori al c?rui zgomot în mers sau sta?ionare dep??e?te pragul fonic prev?zut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;

18. s? circule cu autovehiculul având pl?cu?ele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;

19. s? s?vâr?easc? acte sau gesturi obscene, s? profereze injurii, s? adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlal?i participan?i la trafic;

20. s? circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;

21. s? arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substan?e.

 

Art. 149 (1) Conduc?torul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mic? de un an de la data ob?inerii permisului de conducere are obliga?ia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galben?, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclam?rii, de culoare neagr?, cu lungimea de 60 mm ?i diametrul punctului de 10 mm, dup? cum urmeaz?:

a) la motociclet?, în partea din spate lâng? num?rul de înmatriculare;

b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos ?i pe lunet?, în partea stâng? jos;

c) la autovehiculul care nu este prev?zut cu lunet?, pe parbriz în partea din dreapta jos ?i pe caroserie în partea din spate stânga sus;

d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos ?i pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;

e) la autovehiculul care tracteaz? o remorc?, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos ?i pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.

(2) Conduc?torului de vehicul prev?zut la alin. (1) îi este interzis:

a) s? conduc? autovehicule care transport? m?rfuri sau produse periculoase;

b) s? conduc? vehicule destinate test?rii sau cele pentru probe;

c) s? conduc? vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

SUBSEC?IUNEA 10. Circula?ia vehiculelor destinate transportului de m?rfuri sau transportului public de persoane

Art. 150 (1) Înc?rc?tura unui vehicul trebuie s? fie a?ezat? ?i, la nevoie, fixat? astfel încât:

a) s? nu pun? în pericol persoane ori s? nu cauzeze daune propriet??ii publice sau private;

b) s? nu stânjeneasc? vizibilitatea conduc?torului ?i s? nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;

c) s? nu fie târât?, s? nu se scurg? ?i s? nu cad? pe drum;

d) s? nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii ?i pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor f?r? motor, semnalele f?cute cu bra?ele de conduc?torul acestora;

e) s? nu provoace zgomot care s? jeneze conduc?torul, participan?ii la trafic ori s? sperie animalele ?i s? nu produc? praf sau mirosuri pestilen?iale.

(2) Lan?urile, cablurile, prelatele ?i alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protec?ia înc?rc?turii trebuie s? o fixeze cât mai bine de vehicul ?i s? nu constituie ele însele un pericol pentru siguran?a circula?iei.

(3) Înc?rc?tura care const? în materiale sau produse ce se pot împr??tia în timpul mersului trebuie acoperit? cu o prelat?. Când înc?rc?tura const? în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixat? pentru a nu se deplasa în timpul transportului ?i a nu dep??i gabaritul vehiculului.

 

Art. 151 Conduc?torul de autovehicul sau de tramvai care efectueaz? transport public de persoane este obligat:

a) s? opreasc? pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în sta?iile semnalizate ca atare, cu excep?ia transportului public de persoane în regim de taxi. Dac? sta?ia este prev?zut? cu alveol?, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;

b) s? deschid? u?ile numai dup? ce vehiculul a fost oprit în sta?ie;

c) s? închid? u?ile numai dup? ce pasagerii au coborât ori au urcat;

d) s? repun? în mi?care autovehiculul sau tramvaiul din sta?ie dup? ce a semnalizat inten?ia ?i s-a asigurat c? poate efectua în siguran?? aceast? manevr?.

 

Art. 152 Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:

a) s? urce, s? coboare, s? ?in? deschise u?ile ori s? le deschid? în timpul mersului vehiculului;

b) s? c?l?toreasc? pe sc?ri sau pe p?r?ile exterioare ale caroseriei vehiculului;

c) s? arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substan?e.

SUBSEC?IUNEA 11. Remorcarea

Art. 153 (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singur? remorc?. Se excepteaz? tractorul rutier care poate tracta dou? remorci, precum ?i autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localit??ile turistice, cu condi?ia ca acesta s? nu fie mai lung de 25 m ?i s? nu circule cu vitez? mai mare de 25 km/h.

(2) Motocicleta f?r? ata?, precum ?i bicicleta pot tracta o remorc? u?oar? având o singur? ax?.

 

Art. 154 Cuplarea unui vehicul cu una sau dou? remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dac?:

a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate ?i compatibile;

b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minim? de virare a autovehiculului tr?g?tor;

c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu dep??esc limitele prev?zute de lege;

d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare ?i semnalizare luminoas? sunt compatibile;

e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivel?ri, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direc?iei de mers.

 

Art. 155 (1) În cazul r?mânerii în pan? a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conduc?torul ansamblului este obligat s? îl scoat? imediat în afara p?r?ii carosabile sau, dac? nu este posibil, s? îl deplaseze lâng? bordur? ori acostament, a?ezându-l paralel cu axa drumului ?i luând m?suri pentru remedierea defec?iunilor sau, dup? caz, de remorcare.

(2) Pe timpul nop?ii sau în condi?ii de vizibilitate redus?, autovehiculul sau remorca acestuia care are defec?iuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoas? nu poate fi tractat/tractat? pe drumurile publice f?r? a avea în func?iune, în partea stâng?, în fa??, o lumin? de întâlnire ?i în spate, una de pozi?ie.

 

Art. 156 (1) Dac? un autovehicul sau o remorc? a r?mas în pan? pe partea carosabil? a drumului ?i nu poate fi deplasat/deplasat? în afara acesteia, conduc?torul autovehiculului este obligat s? pun? în func?iune luminile de avarie ?i s? instaleze triunghiurile reflectorizante.

(2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaz? în fa?a ?i în spatele vehiculului, pe aceea?i band? de circula?ie, la o distan?? de cel pu?in 30 m de acesta, astfel încât s? poat? fi observate din timp de c?tre participan?ii la trafic care se apropie. în localit??i, atunci când circula?ia este intens?, triunghiurile reflectorizante pot fi a?ezate la o distan?? mai mic? sau chiar pe vehicul, astfel încât s? poat? fi observate din timp de ceilal?i conduc?tori de vehicule.

(3) Dac? vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conduc?torul poate folosi, pe timpul nop?ii ori în condi?ii de vizibilitate redus?, o lamp? portativ? cu lumina galben? intermitent?, care se instaleaz? la partea din spate a vehiculului.

(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o r?mânere în pan? în locurile unde oprirea ori sta?ionarea este interzis?.

(5) În cazul c?derii din vehicule, pe partea carosabil?, a înc?rc?turii sau a unei p?r?i din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înl?turat imediat, conduc?torul este obligat s? îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prev?zute la alin. (1) -(3).

 

Art. 157 (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urm?toarelor reguli:

a) conduc?torii autovehiculelor tr?g?tor ?i, respectiv, remorcat trebuie s? posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;

b) autovehiculul tr?g?tor s? nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu excep?ia cazului când remorcarea se efectueaz? de c?tre un autovehicul destinat special depan?rii;

c) remorcarea trebuie s? se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale c?rui mecanism de direc?ie ?i sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o leg?tur? flexibil? omologat?, în lungime de 3-5 m. Bara sau leg?tura flexibil? trebuie fixat? la elementele de remorcare cu care sunt prev?zute autovehiculele;

d) conduc?torul autovehiculului remorcat este obligat s? semnalizeze corespunz?tor semnalelor efectuate de conduc?torul autovehiculului tr?g?tor. Atunci când sistemul de iluminare ?i semnalizare nu func?ioneaz?, este interzis? remorcarea acestuia pe timpul nop?ii ?i în condi?ii de vizibilitate redus?, iar ziua poate fi remorcat dac? pe partea din spate are aplicate inscrip?ia "F?r? semnalizare", precum ?i indicatorul "Alte pericole".

(2) Dac? remorcarea se realizeaz? prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platform? de remorcare a p?r?ii din fa?? a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie s? se afle nicio persoan?.

(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu dou? ro?i, cu sau f?r? ata?, a autovehiculului al c?rui sistem de direc?ie nu func?ioneaz? sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, ghea?? ori z?pad?. Se interzice ?i remorcarea a dou? sau mai multe autovehicule, a c?ru?elor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.

(4) Prin excep?ie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al c?rui sistem de direc?ie nu func?ioneaz? numai în cazul când remorcarea se realizeaz? prin suspendarea ro?ilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea ro?ilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platform? de remorcare.

(5) Conduc?torul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situa?ii deosebite, pe distan?e scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în func?iune sau pentru a efectua scurte manevre, f?r? a pune în pericol siguran?a deplas?rii celorlal?i participan?i la trafic.

SUBSEC?IUNEA 12. Zona reziden?ial? ?i pietonal?

Art. 158 (1) În zona reziden?ial?, semnalizat? ca atare, pietonii pot folosi toat? l??imea p?r?ii carosabile, iar jocul copiilor este permis.

(2) Conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? circule cu o vitez? de cel mult 20 km/h, s? nu sta?ioneze sau s? parcheze vehiculul în afara spa?iilor anume destinate ?i semnalizate ca atare, s? nu stânjeneasc? sau s? împiedice circula?ia pietonilor chiar dac?, în acest scop, trebuie s? opreasc?.

 

Art. 159 În zona pietonal?, semnalizat? ca atare, conduc?torul de vehicul poate intra numai dac? locuie?te în aceast? zon? sau presteaz? servicii publice "din poart? în poart?" ?i nu are alt? posibilitate de acces. Acesta este obligat s? circule cu viteza maxim? de 5 km/h, s? nu stânjeneasc? ori s? împiedice circula?ia pietonilor ?i, dac? este necesar, s? opreasc? pentru a permite circula?ia acestora.

SEC?IUNEA 4. Reguli pentru al?i participan?i la trafic

SUBSEC?IUNEA 1. Circula?ia bicicletelor ?i a mopedelor

Art. 160 (1) Bicicletele ?i mopedele, atunci când circul? pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.

(2) Persoanele care nu posed? permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dac? fac dovada c? au absolvit un curs de legisla?ie rutier? în cadrul unei unit??i autorizate de preg?tire a conduc?torilor de autovehicule.

(3) Dac? pe direc?ia de deplasare exist? o pist? pentru biciclete, semnalizat? ca atare, conduc?torii vehiculelor prev?zute la alin. (1) sunt obliga?i s? circule numai pe aceast? pist?. Se interzice circula?ia altor participan?i la trafic pe pista pentru biciclete.

(4) Se recomand? ca, în circula?ia pe drumurile publice, biciclistul s? poarte casca de protec?ie omologat?.

 

Art. 161 (1) Se interzice conduc?torilor de biciclete sau de mopede:

a) s? circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnifica?ia "Accesul interzis bicicletelor";

b) s? înve?e s? conduc? biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;

c) s? circule pe trotuare, cu excep?ia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

d) s? circule f?r? a ?ine cel pu?in o mân? pe ghidon ?i ambele picioare pe pedale;

e) s? circule în paralel, cu excep?ia situa?iilor când particip? la competi?ii sportive organizate;

f) s? circule în timp ce se afl? sub influen?a alcoolului, a produselor ori substan?elor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

g) s? se ?in? de un vehicul aflat în mers ori s? fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoan? aflat? într-un vehicul;

h) s? transporte o alt? persoan?, cu excep?ia copilului pân? la 7 ani, numai dac? vehiculul are montat în fa?? un suport special, precum ?i a situa?iei când vehiculul este construit ?i/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

i) s? circule pe partea carosabil? în aceea?i direc?ie de mers, dac? exist? o cale lateral?, o potec? sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;

j) s? transporte sau s? trag? orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau pericliteaz? conducerea vehiculului ori circula?ia celorlal?i participan?i la trafic;

k) s? circule pe aleile din parcuri sau din gr?dini publice, cu excep?ia cazurilor când nu stânjenesc circula?ia pietonilor;

l) s? circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redus?, f?r? s? îndeplineasc? condi?iile prev?zute la art. 14 ?i 16;

m) s? circule atunci când partea carosabil? este acoperit? cu polei, ghea?? sau z?pad?;

n) s? circule cu defec?iuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prev?zut cu avertizor sonor;

o) s? traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseaz? pe biciclet? sau pe moped;

p) s? circule pe alte benzi decât cea de lâng? bordur? sau acostament, cu excep?ia cazurilor în care, înainte de intersec?ie, trebuie s? se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga;

r) s? circule f?r? a purta îmbr?c?minte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la l?sarea serii pân? în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redus?;

s) s? conduc? vehiculul f?r? a men?ine contactul ro?ilor cu solul.

(2) Pe timpul circula?iei pe drumurile publice, conduc?torii de biciclete sunt obliga?i s? aib? asupra lor actul de identitate, iar conduc?torii de mopede sunt obliga?i s? aib?, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legisla?ie rutier? ?i certificatul de înregistrare a vehiculului.

SUBSEC?IUNEA 2. Înso?irea animalelor

Art. 162 (1) Animalele de povar?, de trac?iune ori de c?l?rie, precum ?i animalele în turm? nu pot fi conduse pe autostr?zi, pe drumurile na?ionale, în municipii ?i ora?e, precum ?i pe drumurile la începutul c?rora exist? indicatoare care le interzic accesul. Animalele de c?l?rie apar?inând poli?iei, jandarmeriei ori Ministerului Ap?r?rii pot fi conduse pe drumurile publice din localit??i, atunci când particip? la executarea unor misiuni.

(2) Atunci când circul? pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împ?r?ite în grupuri bine separate între ele pentru a nu îngreuna circula?ia celorlal?i participan?i la trafic, fiecare grup având cel pu?in un conduc?tor.

(3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele ?i înso?itorii acestora trebuie s? circule pe acostamentul din partea stâng? a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu exist?, cât mai aproape de marginea din stânga a p?r?ii carosabile.

 

Art. 163 (1) Conduc?torul de animale de c?l?rie este obligat:

a) s? conduc? animalele astfel încât acestea s? se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de marginea din partea dreapt? a drumului;

b) s? nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabil? sau în imediata apropiere a acesteia;

c) de la l?sarea serii pân? în zorii zilei s? poarte îmbr?c?minte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

d) s? traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dup? ce s-a asigurat c? o poate face f?r? pericol;

e) s? semnalizeze schimbarea direc?iei de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a bra?ului stâng, iar oprirea prin balansarea bra?ului drept.

(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povar? sunt obligate:

a) s? se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreapt? a carosabilului;

b) s? conduc? animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei leg?turi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;

c) s? asigure deplasarea animalelor în?iruite ?i legate unul în spatele altuia;

d) de la l?sarea serii pân? în zorii zilei s? poarte îmbr?c?minte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

e) s? traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dup? ce s-a asigurat c? o pot face f?r? pericol.

(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urm?toarelor reguli:

a) turma trebuie s? aib? în fa?? ?i în spate câte un conduc?tor;

b) pe timpul nop?ii sau în orice alte situa?ii când vizibilitatea este redus?, conduc?torul care se afl? în fa?a turmei trebuie s? aib? un dispozitiv cu lumin? de culoare alb?, iar cel din spate un dispozitiv cu lumin? de culoare ro?ie;

c) conduc?torii turmei trebuie s? ia m?surile necesare ca, pe timpul deplas?rii pe drum, animalele s? nu împiedice circula?ia celorlal?i participan?i la trafic;

d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea p?r?ii carosabile, astfel încât s? nu ocupe mai mult de jum?tate din l??imea sensului de mers;

e) la intersec?ii, precum ?i atunci când traverseaz? drumul, conduc?torii turmei trebuie s? acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaz?;

f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conduc?torii turmei sunt obliga?i s? nu lase animalele nesupravegheate.

SUBSEC?IUNEA 3. Circula?ia vehiculelor cu trac?iune animal?

Art. 164 Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu trac?iune animal? trebuie s? fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a p?r?ii carosabile.

 

Art. 165 (1) Conduc?torul vehiculului cu trac?iune animal? este obligat:

a) s? aib? asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate pl?cu?ele cu num?rul de înregistrare;

b) s? conduc? animalele astfel încât acestea s? nu constituie un pericol pentru el ?i ceilal?i participan?i la trafic;

c) s? nu opreasc? sau s? sta?ioneze pe partea carosabil? a drumului public;

d) pe timpul opririi sau sta?ion?rii pe acostament ori în afara p?r?ii carosabile, animalele trebuie s? fie legate astfel încât acestea s? nu poat? intra pe partea carosabil?;

e) s? nu conduc? vehiculul când se afl? sub influen?a alcoolului, a produselor sau substan?elor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

f) s? semnalizeze schimbarea direc?iei de mers cu bra?ul ?i s? se asigure c? din fa?? sau din spate nu circul? vehicule c?rora ie poate pune în pericol siguran?a deplas?rii;

g) de la l?sarea serii pân? în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redus? s? nu circule pe drumurile publice f?r? a purta îmbr?c?minte cu elemente fluorescent-reflectorizante ?i f?r? ca vehiculul s? aib? în partea din fa?? un dispozitiv cu lumin? alb? sau galben?, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumin? ro?ie, amplasate pe partea lateral? stâng?;

h) s? nu p?r?seasc? vehiculul sau animalele ori s? doarm? în timpul mersului;

i) s? nu transporte obiecte care dep??esc în lungime sau în l??ime vehiculul, dac? înc?rc?tura nu este semnalizat? ziua cu un stegule? de culoare ro?ie, iar noaptea sau în condi?ii de vizibilitate redus? cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a înc?rc?turii;

j) s? nu circule cu animale care înso?esc vehiculul, dac? acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreapt?. Leg?tura nu trebuie s? fie mai mare de 1, 5 m;

k) s? nu p?trund? pe drumurile modernizate sau pietruite cu ro?ile vehiculului murdare de noroi;

l) s? nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;

m) s? nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.

(2) Conduc?torul de tr?sur? care efectueaz? transport public de persoane este obligat s? circule în condi?iile stabilite în licen?? de autoritatea competent?.

SUBSEC?IUNEA 4. Circula?ia pietonilor

Art. 166 Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilat? acestuia care circul? pe partea carosabil? a drumului, care nu este prev?zut cu trotuar sau acostamente, trebuie s? aib? aplicate pe îmbr?c?minte accesorii fluorescent-reflectorizante sau s? poarte o surs? de lumin?, vizibil? din ambele sensuri.

Art. 167 (1) Se interzice pietonilor ?i persoanelor asimilate acestora:

a) s? se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circula?ie prioritar? care are în func?iune semnalele speciale de avertizare luminoase ?i sonore;

b) s? traverseze partea carosabil? prin fa?a sau prin spatele vehiculului oprit în sta?iile mijloacelor de transport public de persoane, cu excep?ia cazurilor în care exist? treceri pentru pietoni, semnalizate corespunz?tor;

c) s? prelungeasc? timpul de traversare a drumului public, s? se opreasc? ori s? se întoarc? pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prev?zute cu semafoare;

d) s? traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;

e) s? ocupe partea carosabil? în scopul împiedic?rii circula?iei;

f) s? traverseze calea ferat? atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;

g) s? circule pe pistele pentru biciclete, amenajate ?i semnalizate corespunz?tor.

(2) Se interzice oric?rei persoane s? efectueze acte de comer? pe partea carosabil?, pe acostament, pe trotuar, în parc?ri ori în sta?iile mijloacelor de transport public de persoane.

 

Art. 168 (1) Persoanele care se deplaseaz? pe drumul public formând un grup organizat, o coloan? militar? sau un cortegiu trebuie s? circule în forma?ie de cel mult trei ?iruri, pe partea dreapt? a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupând cel mult o band? de circula?ie.

(2) De la l?sarea serii ?i pân? în zorii zilei, precum ?i ziua, în condi?ii de vizibilitate redus?, persoanele care se afl? în fa?a ?i în spatele ?irului dinspre axa drumului trebuie s? aib? o surs? de lumin? de culoare alb?, respectiv ro?ie, care s? fie vizibil? pentru ceilal?i participan?i la trafic. Persoanele care formeaz? ?irul dinspre axa drumului trebuie s? aib? aplicate pe îmbr?c?minte elemente fluorescent-reflectorizante.

(3) Conduc?torii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obliga?i s? supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circula?ia vehiculelor.

(4) Se interzice persoanelor care formeaz? o coloan? militar? s? mearg? în caden?? la trecerea peste poduri.

SEC?IUNEA 5. Circula?ia pe autostr?zi

Art. 169 (1) Conduc?torii de autovehicule care intr? pe autostr?zi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie s? cedeze trecerea autovehiculelor care circul? pe prima band? a autostr?zilor ?i s? nu stânjeneasc? în niciun fel circula?ia acestora.

(2) Conduc?torii de autovehicule care urmeaz? s? p?r?seasc? autostrada sunt obliga?i s? semnalizeze din timp ?i s? se angajeze pe banda de ie?ire (de decelerare).

 

Art. 170 Circula?ia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de m?rfuri se desf??oar? pe banda din partea dreapt? a autostr?zii, cu excep?ia cazului în care se efectueaz? dep??irea sau semnalizarea rutier? existent? instituie o alt? reglementare de utilizare a benzilor.

CAPITOLUL VI. Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase

 

 

SUBSEC?IUNEA 1. Circula?ia autovehiculelor cu mase ?i/sau dimensiuni de gabarit dep??ite

Art. 171 Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construc?ie sau datorit? înc?rc?turii transportate, dep??e?te masa total? de 80 tone ?i/sau lungimea de 40 m ori l??imea de 5 m sau în?l?imea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autoriza?iei speciale emise de administratorul acestuia ?i cu avizul poli?iei rutiere.

 

Art. 172 (1) În circula?ia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau f?r? înc?rc?tur?, are o l??ime între 3, 2 m ?i 4, 5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie s? fie precedat de un autovehicul de înso?ire, iar cel cu l??imea mai mare de 4, 5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie s? fie înso?it de dou? autovehicule care s? circule unul în fa?? ?i cel?lalt în spate.

(2) Pe autostr?zi autovehiculul care, cu sau f?r? înc?rc?tur?, dep??e?te l??imea de 3, 2 m trebuie s? fie urmat de un autovehicul de înso?ire.

(3) Autovehiculul de înso?ire trebuie s? fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumin? galben? ?i s? aib? montat?, în func?ie de locul ocupat la înso?ire, la partea stâng? din fa?? sau din spate, pl?cu?a de identificare reflectorizant?, având fondul alb ?i chenarul ro?u.

(4) Conduc?torul autovehiculului cu masa ?i/sau dimensiuni de gabarit dep??ite, precum ?i conduc?torii autovehiculelor de înso?ire sunt obliga?i s? pun? ?i s? men?in? în func?iune semnalele speciale de avertizare cu lumin? galben?, prev?zute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 195/2002, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, pe toat? perioada deplas?rii pe drumul public.

 

Art. 173 Este interzis? circula?ia autovehiculelor cu mase ?i/sau gabarite dep??ite:

a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restric?ie sau limitare a accesului acestora, dac? vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori dep??e?te l??imea, în?l?imea, lungimea sau masele pe axe ori masa total? maxim? admis?;

b) când vizibilitatea este redus? sau partea carosabil? este acoperit? cu polei, ghea?? sau z?pad?.

SUBSEC?IUNEA 2. Transportul m?rfurilor sau produselor periculoase

Art. 174 (1) Transportul m?rfurilor sau produselor periculoase se efectueaz? numai dac? sunt îndeplinite urm?toarele condi?ii:

a) vehiculul îndepline?te condi?iile tehnice ?i de agreere, prev?zute în Acordul european referitor la transportul rutier interna?ional al m?rfurilor periculoase (A. D. R. ), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modific?rile ulterioare;

b) vehiculul are dot?rile ?i echipamentele necesare prev?zute în reglement?rile în vigoare;

c) conduc?torul vehiculului de?ine certificat ADR corespunz?tor.

(2) Administratorul drumului public stabile?te, cu avizul poli?iei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectueaz? transport de m?rfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative ?i a semnaliz?rii corespunz?toare acestora.

 

Art. 175 (1) Conduc?torul vehiculului care efectueaz? transport de m?rfuri sau produse periculoase trebuie s? aib? asupra sa documentele de transport prev?zute de lege, s? cunoasc? normele referitoare la transportul ?i la manipularea înc?rc?turii, putând fi înso?it de persoane care s? cunoasc? bine caracteristicile acestora.

(2) În cabina autovehiculului care transport? m?rfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.

(3) Dac? din cauza deterior?rii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împr??tie pe drum, conduc?torul este obligat s? opreasc? imediat, s? ia m?suri de avertizare a celorlal?i conduc?tori care circul? pe drumul public ?i a persoanelor din jur, s? semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemân? ?i s? anun?e administratorul drumului sau cea mai apropiat? unitate de poli?ie.

 

Art. 176 Se interzice conduc?torului de autovehicul care transport? m?rfuri sau produse periculoase:

a) s? provoace ?ocuri autovehiculului în mers;

b) s? fumeze în timpul mersului ori s? aprind? foc la oprire sau sta?ionare, la o distan?? mai mic? de 50 m de autovehicul;

c) s? lase autovehiculul ?i înc?rc?tura f?r? supravegherea sa, a înso?itorului ori a unei alte persoane calificate;

d) s? remorcheze un vehicul r?mas în pan?;

e) s? urmeze alte trasee sau s? sta?ioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum ?i pe partea carosabil? a drumului pe timp de noapte;

f) s? transporte alte înc?rc?turi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;

g) s? permit? prezen?a în autovehicul a altor persoane, cu excep?ia celuilalt conduc?tor, a înso?itorilor sau a celor care încarc? ori descarc? m?rfurile sau produsele transportate;

h) s? intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;

i) s? p?streze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confec?ionate în acest scop.

CAPITOLUL VII. Sanc?iuni contraven?ionale ?i m?suri tehnico-administrative

 

SEC?IUNEA 1. Constatarea contraven?iilor ?i aplicarea sanc?iunilor contraven?ionale

Art. 177 (1) Îndrumarea, supravegherea, controlul respect?rii normelor privind circula?ia pe drumurile publice ?i luarea m?surilor legale în cazul în care se constat? înc?lc?ri ale acestora se realizeaz? de c?tre poli?i?tii rutieri din cadrul Poli?iei Române.

(2) Poli?i?tii rutieri sunt ofi?erii ?i agen?ii de poli?ie specializa?i ?i anume desemna?i prin dispozi?ie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poli?iei Române.

 

Art. 178 (1) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, poli?i?tii de frontier? au ?i atribu?ia de a aplica sanc?iuni în cazul în care constat? contraven?ii la regimul circula?iei pe drumurile publice.

(2) Procesul-verbal de constatare a contraven?iei se trimite, în cel mult o zi lucr?toare de la data întocmirii, serviciului poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost s?vâr?it? fapta.

 

Art. 179 (1) Poli?ia rutier? sau poli?ia de frontier? din punctele de trecere a frontierei de stat poate ac?iona, împreun? cu reprezentan?i ai altor autorit??i cu atribu?ii în domeniu, pentru prevenirea ?i constatarea unor înc?lc?ri ale normelor privind deplasarea în siguran??, pe drumurile publice, a tuturor participan?ilor la trafic.

(2) Poli?istul rutier sau poli?istul de frontier? aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care ac?ioneaz? în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribu?ii:

a) s? opreasc? vehiculele pentru control ?i s? verifice documentele pe care conduc?torii acestora trebuie s? le aib? asupra lor;

b) s? constate ?i s? aplice sanc?iuni în cazul contraven?iilor aflate în competen?a sa.

(3) Reprezentan?ii autorit??ilor prev?zute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribu?ii:

a) s? ac?ioneze, împreun? cu poli?i?tii rutieri sau cu poli?i?tii de frontier?, pentru respectarea de c?tre conduc?torii de vehicule sau de c?tre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;

b) s? execute activit??i de control privind condi?iile de efectuare a transporturilor rutiere, precum ?i de verificare a st?rii tehnice a vehiculelor, conform competen?elor;

c) s? constate ?i s? aplice sanc?iuni în cazul contraven?iilor aflate în competen?a lor.

(4) În cazul depist?rii în trafic a unui vehicul care prezint? defec?iuni tehnice la mecanismul de direc?ie, la sistemul de frânare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circul? având lumina farurilor nereglat? corespunz?tor, reprezentan?ii autorit??ilor abilitate men?ioneaz? despre acestea într-o not? tehnic? de constatare ce se anexeaz? procesului-verbal de constatare a contraven?iei încheiat de c?tre poli?istul rutier.

 

Art. 180 (1) În cazul în care constat? înc?lc?ri ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contraven?iei, potrivit modelului prev?zut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora ?i locul unde este încheiat; gradul profesional, numele ?i prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau re?edin?a contravenientului, num?rul ?i seria actului de identitate ori, în cazul cet??enilor str?ini, al persoanelor f?r? cet??enie sau al cet??enilor români cu domiciliul în str?in?tate, seria ?i num?rul pa?aportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliber?rii acestuia ?i statul emitent; descrierea faptei contraven?ionale, cu indicarea datei, orei ?i locului în care a fost s?vâr?it?, precum ?i ar?tarea tuturor împrejur?rilor ce pot servi la aprecierea gravit??ii faptei ?i la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabile?te ?i se sanc?ioneaz? contraven?ia; num?rul punctelor-amend? aplicate ?i valoarea acestora, posibilitatea achit?rii de c?tre persoana fizic?, în termen de cel mult dou? zile lucr?toare, a jum?tate din minimul amenzii prev?zute de actul normativ, sanc?iunea contraven?ional? complementar? aplicat? ?i/sau m?sura tehnico-administrativ? dispus?; indicarea societ??ii de asigur?ri, în situa?ia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circula?ie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a c?ii de atac, semn?tura agentului constatator ?i unitatea de poli?ie la care se depune plângerea.

(2) În cazul în care contravenientul refuz? sau nu poate s? semneze procesul-verbal, agentul constatator va face men?iune despre_ aceste împrejur?ri, care trebuie s? fie confirmate de un martor asistent. în acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal ?i semn?tura martorului.

(3) Atunci când contravenientul a fost sanc?ionat cu amend?, odat? cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunica ?i în?tiin?area de plat?, în care se va face men?iunea cu privire la obligativitatea achit?rii amenzii la institu?iile abilitate s? o încaseze, potrivit legisla?iei în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând s? se procedeze la executarea silit?.

(4) În situa?ia în care contravenientul este persoan? juridic?, în procesul-verbal se fac men?iuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum ?i numele, prenumele, num?rul ?i seria actului de identitate, codul numeric personal ?i domiciliul ori re?edin?a persoanei care o reprezint?.

(5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat s? aduc? la cuno?tin?? contravenientului dreptul de a face obiec?iuni cu privire la con?inutul actului de constatare. Obiec?iunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte men?iuni", sub sanc?iunea nulit??ii procesului-verbal.

(6) În cazul în care pentru fapta s?vâr?it? se dispune ca m?sur? tehnico-administrativ? re?inerea permisului de conducere ?i/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a pl?cu?elor cu num?rul de înmatriculare ori de înregistrare, odat? cu încheierea procesului-verbal de constatare a contraven?iei agentul constatator elibereaz? ?i o dovad? înlocuitoare cu sau f?r? drept de circula?ie, dup? caz, al c?rei model este prev?zut în anexa nr. 1B.

(7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru c? titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibereaz? dovad? înlocuitoare f?r? drept de circula?ie.

(8) În situa?ia în care, prin acela?i proces-verbal de constatare a contraven?iei, se dispun mai multe m?suri tehnico-administrative, agentul constatator elibereaz? pentru fiecare document sau set de pl?cu?e câte o dovad? înlocuitoare.

(9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circula?ie din care au rezultat pagube materiale, poli?ia rutier? elibereaz? proprietarilor sau de?in?torilor acestora autoriza?ie de repara?ii, al c?rei model este prev?zut în anexa nr. 1C, cu excep?ia situa?iei în care s-a încheiat o constatare amiabil? de accident a c?rei validitate a fost atestat? de societatea de asigur?ri abilitat?, în condi?iile legii, caz în care repara?iile pot fi efectuate în baza actului de atestare.

 

Art. 181 (1) În situa?ia în care fapta a fost constatat? cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat ?i verificat metrologic, poli?istul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contraven?iei, potrivit modelului prev?zut în anexa nr. 1D, dup? prelucrarea înregistr?rilor ?i stabilirea identit??ii conduc?torului de vehicul.

(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneaz? în procesul-verbal de constatare a contraven?iei sunt cele comunicate, în scris, sub semn?tura proprietarului sau de?in?torului legal al vehiculului.

 

Art. 182 (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaz? prin executarea semnalelor regulamentare de c?tre poli?istul rutier sau, dup? caz, de c?tre poli?istul de frontier?, atunci când constat? înc?lc?ri ale normelor rutiere ori în situa?ia în care exist? indicii temeinice despre s?vâr?irea unei contraven?ii ori a unei fapte de natur? penal?, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte ?i a bunurilor care fac obiectul urm?ririi, precum ?i pentru verificarea de?inerii de c?tre conduc?torii vehiculelor a documentelor prev?zute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaz? ?i în condi?iile producerii unor calamit??i naturale, dezastre sau a altor situa?ii care pun în pericol siguran?a circula?iei.

(2) Oprirea vehiculelor se face, de regul?, în afara p?r?ii carosabile, iar acolo unde nu exist? asemenea condi?ii, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lâng? bordur? ori în spa?iile de parcare, iar noaptea, cu prec?dere, în locuri iluminate.

(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabil? ca urmare a semnalului de oprire efectuat de c?tre poli?ist în locurile în care vizibilitatea este redus? sub 50 m.

 

Art. 183 Conduc?torul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poli?istului rutier sau, dup? caz, al poli?istului de frontier? este obligat s? r?mân? în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilal?i pasageri s? nu deschid? portierele, respectând indica?iile poli?istului.

 

Art. 184 (1) În situa?ia în care conduc?torul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru înc?lcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate ?i nici permisul de conducere, poli?istul rutier trebuie s? îl conduc? la cea mai apropiat? unitate de poli?ie pentru stabilirea identit??ii acestuia ?i pentru verificarea în eviden?? a situa?iei permisului de conducere, atunci când nu exist? posibilitatea realiz?rii acestor verific?ri pe loc.

(2) În cazul în care conduc?torul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie s? verifice în eviden?? dac? domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a înscris? în document corespunde cu cea din Registrul na?ional de eviden?? a persoanelor.

(3) Agentul constatator este obligat s? înscrie, în procesul-verbal de constatare a contraven?iei, domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a contravenientului din actul de identitate, iar în situa?ia în care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau re?edin?a va fi consemnat? numai dup? verificarea efectuat? în Registrul na?ional de eviden?? a persoanelor.

(4) Procedura prev?zut? la alin. (2) ?i (3) se aplic? ?i atunci când domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a ori sediul proprietarului men?ionat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în eviden?a vehiculelor.

 

Art. 185 (1) Constatarea contraven?iei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de c?tre o persoan? care se afl? sub influen?a alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat ?i verificat metrologic.

(2) Conduc?torilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaz? obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:

a) rezultatul test?rii arat? o concentra?ie mai mare de 0, 40 mg/l alcool pur în aerul expirat;

b) în eveniment este implicat un vehicul care transport? m?rfuri sau produse periculoase.

(3) Conduc?torilor de vehicule li se recolteaz? obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul test?rii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indic? prezen?a în organism a substan?elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.

 

Art. 186 În cazul accidentelor de circula?ie din care au rezultat numai pagube materiale, conduc?torii vehiculelor sunt obliga?i s? se supun? test?rii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substan?e stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Dac? rezultatul test?rii arat? o concentra?ie mai mare de 0, 40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indic? prezen?a în organism a substan?elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? se supun? recolt?rii probelor biologice.

 

Art. 187 Conduc?torii de vehicule sau de animale implica?i în accidente de circula?ie din care a rezultat moartea sau v?t?marea integrit??ii corporale ori a s?n?t??ii uneia sau mai multor persoane sunt obliga?i s? se supun? recolt?rii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, dup? caz, a consumului de substan?e ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

 

Art. 188 In toate cazurile în care se recolteaz? probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezen?ei în organism a substan?elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie ?i examinarea clinic?.

SEC?IUNEA 2. M?suri tehnico-administrative

 

SUBSEC?IUNEA 1. Re?inerea sau retragerea permisului de conducere

Art. 189 (1) Poli?istul rutier este obligat ca, atunci când verific? documentele unui conduc?tor de autovehicul sau tramvai, s? urm?reasc? dac? exist? concordan?? între datele înscrise în actul de identitate ?i cele din permisul de conducere. în cazul în care constat? neconcordan?e referitoare la nume, prenume, domiciliu sau re?edin??, precum ?i în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, poli?istul rutier este obligat s? re?in? permisul de conducere ?i s? elibereze dovad? înlocuitoare a acestuia cu drept de circula?ie de 15 zile.

(2) În cazul în care conduc?torul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, poli?istul rutier efectueaz? verific?rile prev?zute la art. 184 alin. (2). în cazul în care datele nu corespund, poli?istul rutier procedeaz? conform alin. (1).

(3) Permisul de conducere re?inut în condi?iile alin. (1) sau (2) se trimite, împreun? cu raportul de re?inere, autorit??ii competente care l-a eliberat.

 

Art. 190 (1) În cazurile prev?zute de lege, odat? cu constatarea faptei, poli?istul rutier sau, dup? caz, poli?istul de frontier? re?ine permisul de conducere, eliberând dovad? înlocuitoare cu sau f?r? drept de circula?ie, dup? caz.

(2) Permisul de conducere re?inut în condi?iile alin. (1), împreun? cu un raport de re?inere, al c?rui model este prev?zut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucr?toare care urmeaz? celei în care a fost eliberat? dovada înlocuitoare, la serviciul poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost s?vâr?it? fapta, care are obliga?ia s? fac? imediat men?iunile corespunz?toare în eviden?a conduc?torilor de autovehicule ?i tramvaie.

(3) Raportul de re?inere, precum ?i documentele sau pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare re?inute unui conduc?tor de autovehicul care posed? permis de conducere sau certificat de înmatriculare eliberat de o autoritate str?in? se trimit poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române pentru a fi trimise autorit??ilor emitente.

 

Art. 191 (1) În situa?ia în care contravenientul a s?vâr?it fapta pe raza de competen?? a altui jude? decât cel care îl are în eviden??, permisul de conducere se p?streaz? la serviciul poli?iei rutiere pe teritoriul c?ruia a fost constatat? contraven?ia, pân? când ?eful serviciului hot?r??te asupra sanc?iunii contraven?ionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data re?inerii, dup? care îl trimite serviciului poli?iei rutiere al jude?ului care îl are în eviden??.

(2) Permisul de conducere se p?streaz? la serviciul poli?iei rutiere din jude?ul care are în eviden?? titularul, pân? la restituire sau, dup? caz, pân? la anularea documentului.

 

Art. 192 (1) Conduc?torului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat ?i verificat metrologic, i se re?ine permisul de conducere dac? valoarea concentra?iei este de cel mult 0, 40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovad? înlocuitoare f?r? drept de circula?ie, dac? nu dore?te recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condi?iile stabilite la art. 194 alin. (1).

(2) Când conduc?torul vehiculului solicit? recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi înso?it de poli?istul rutier la cea mai apropiat? institu?ie medical? autorizat? sau institu?ie medico-legal?, iar dup? recoltare i se va elibera o dovad? înlocuitoare cu drept de circula?ie pentru cel mult 15 zile, a c?rei valabilitate intr? în vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice.

 

Art. 193 (1) Conduc?torul de autovehicul sau tramvai trebuie înso?it de poli?istul rutier sau, dup? caz, de poli?istul de frontier?, imediat, la cea mai apropiat? institu?ie medical? autorizat? sau institu?ie medico-legal? pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dac? prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat ?i verificat metrologic s-a constatat c? valoarea concentra?iei de alcool este mai mare de 0, 40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

(2) Dup? recoltarea probelor biologice, poli?istul rutier re?ine permisul de conducere ?i elibereaz? dovad? înlocuitoare f?r? drept de circula?ie.

(3) Atunci când conduc?torul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate ?i nici permisul de conducere, poli?istul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la institu?ia medical? autorizat? sau institu?ia medico-legal?, s? fac? verific?ri în eviden?e pentru stabilirea identit??ii acestuia ?i a situa?iei permisului de conducere.

(4) În situa?ia în care conduc?torul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, poli?istul rutier îi aduce acestuia la cuno?tin??, prin în?tiin?are scris? pe care i-o înmâneaz? imediat, c? nu mai are dreptul s? conduc? autovehicule sau tramvaie pân? la finalizarea dosarului penal, precum ?i obliga?ia de a preda permisul de conducere serviciului poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost s?vâr?it? fapta.

 

Art. 194 (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaz? dou? probe biologice la interval de o or? între prelev?ri. în cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaz? calculul retroactiv al alcoolemiei.

(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua prob? biologic? se consemneaz? în procesul-verbal de prelevare.

 

Art. 195 Conduc?torului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezen?a în organism a substan?elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplic? procedura prev?zut? la art. 192.

 

Art. 196 (1) Conduc?torului de autovehicul sau tramvai, depistat în trafic înc?lcând o norm? rutier? pentru care se dispune sanc?iunea contraven?ional? complementar? a suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce ?i care prezint? la control dovada înlocuitoare a permisului de conducere re?inut pentru o fapt? s?vâr?it? anterior, aflat? în termenul de valabilitate, i se re?ine dovada prezentat? ?i i se elibereaz? o nou? dovad?, a c?rei valabilitate nu poate dep??i termenul de valabilitate al primei dovezi.

(2) Dac? cea de-a doua fapt? este una dintre cele prev?zute la art. 102 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 195/2002, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, poli?istul rutier elibereaz? titularului permisului o dovad? înlocuitoare f?r? drept de circula?ie.

(3) Dovada înlocuitoare a permisului de conducere, re?inut? în condi?iile prev?zute la alin. (1), se trimite la serviciul poli?iei rutiere al jude?ului care îl are în eviden?? pe contravenient, împreun? cu raportul de re?inere.

 

Art. 197 (1) Permisul de conducere al unei persoane declarate inapt? din punct de vedere medical de c?tre o institu?ie medical? autorizat? se retrage de c?tre serviciul poli?iei rutiere pe raza c?ruia î?i desf??oar? activitatea medicul de familie care are în eviden?? persoana respectiv?.

(2) ?eful serviciului poli?iei rutiere dispune retragerea permisului de conducere ?i îl p?streaz? la sediul unit??ii pân? la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. în situa?ia în care conduc?torul de autovehicul sau tramvai are domiciliul ori re?edin?a pe raza altui jude?, ?eful serviciului poli?iei rutiere care a dispus m?sura tehnico-administrativ? trimite permisul de conducere la serviciul poli?iei rutiere din jude?ul care îl are în eviden??, împreun? cu un raport de retragere.

SUBSEC?IUNEA 2. Re?inerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare ?i a pl?cu?elor cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare

Art. 198 (1) În cazurile prev?zute de lege, odat? cu constatarea faptei, poli?istul rutier sau, dup? caz, poli?istul de frontier? re?ine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovad? înlocuitoare cu sau f?r? drept de circula?ie, dup? caz.

(2) Documentele sau pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare re?inute în condi?iile alin. (1), împreun? cu raportul de re?inere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucr?toare care urmeaz? celei în care a fost eliberat? dovada înlocuitoare, la serviciul poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost s?vâr?it? fapta, care are obliga?ia s? fac? imediat men?iunile corespunz?toare în eviden?a vehiculelor.

(3) Certificatul de înregistrare sau pl?cu?ele cu num?rul de înregistrare, eliberate de o autoritate a administra?iei publice locale, re?inute în condi?iile legii, se trimit împreun? cu raportul de re?inere autorit??ii care Ie-a eliberat.

(4) Raportul de re?inere, precum ?i documentele sau pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare, eliberate de o autoritate str?in?, re?inute în condi?iile legii, se trimit poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române pentru a fi remise autorit??ilor emitente.

 

Art. 199 (1) Atunci când poli?istul rutier sau poli?istul de frontier? constat? c? autovehiculul este condus de proprietar sau de de?in?torul mandatat ?i datele privind numele, prenumele, domiciliul sau re?edin?a înscrise în certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator re?ine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând titularului dovad? înlocuitoare cu drept de circula?ie pentru 15 zile.

(2) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autorit??ii competente care l-a eliberat, împreun? cu raportul de re?inere.

 

Art. 200 (1) În cazurile în care legea prevede aplicarea m?surii tehnico-administrative a retragerii pl?cu?elor cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare, conduc?torul vehiculului este obligat s? demonteze ?i s? predea pl?cu?ele agentului constatator care a dispus m?sura.

(2) Când conduc?torul vehiculului refuz? s? predea pl?cu?ele, agentul constatator demonteaz? el însu?i pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezen?a unui martor asistent, consemnând despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contraven?iei.

 

Art. 201 Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt jude? decât cel pe teritoriul c?ruia a fost constatat? fapta, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ?i pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, dup? expirarea termenului prev?zut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraven?iei, serviciului poli?iei rutiere din jude?ul care are în eviden?? vehiculul.

 

Art. 202 (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum ?i pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de c?tre serviciul poli?iei rutiere care le are în p?strare proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de c?tre acesta a dovezii încet?rii motivelor pentru care s-a dispus m?sura tehnico-administrativ?.

(2) În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraven?iei, în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie men?iunea c? vehiculul are drept de circula?ie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circula?ie, iar pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de c?tre poli?ia rutier? în baza ordonan?ei pre?edin?iale emise de instan?a învestit? cu solu?ionarea cauzei sau a hot?rârii judec?tore?ti r?mase definitiv?.

SUBSEC?IUNEA 3. Anularea permisului de conducere

Art. 203 (1) Anularea permisului de conducere, în cazurile prev?zute la art. 114 alin. (1) din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 195/2002, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se dispune:

a) de ?eful serviciului poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost constatat? fapta, în baza hot?rârii judec?tore?ti r?mase definitiv?, dispus? de o instan?? din România;

b) de ?eful poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române, în baza unei hot?râri judec?tore?ti r?mase definitiv?, pronun?at? de c?tre o autoritate str?in? competent?, pentru o infrac?iune s?vâr?it? de titular pe teritoriul statului respectiv, dac? pentru fapta s?vâr?it? legisla?ia român? prevede aceast? m?sur?.

(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de ?eful serviciului poli?iei rutiere pe raza c?ruia titularul a domiciliat, în condi?iile existen?ei unei sesiz?ri din partea unei autorit??i competente sau a unui certificat de deces.

(3) M?sura anul?rii permisului de conducere se comunic?, în termen de cel mult 5 zile lucr?toare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situa?iile prev?zute la alin. (1).

(4) În termenul prev?zut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul poli?iei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competent? care l-a eliberat, în vederea efectu?rii men?iunii în eviden??.

SEC?IUNEA 3. Sanc?iuni contraven?ionale complementare

 

SUBSEC?IUNEA 1. Aplicarea punctelor de penalizare

Art. 204 (1) Când pentru fapta s?vâr?it? legea prevede ?i aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obliga?ia s? le înscrie în procesul-verbal de constatare a contraven?iei.

(2) Procesul-verbal de constatare a contraven?iei se trimite, în cel mult dou? zile lucr?toare de la data întocmirii acestuia, la serviciul poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost s?vâr?it? fapta.

 

Art. 205 Punctele de penalizare se înscriu în eviden?a conduc?torilor de autovehicule sau tramvaie de c?tre serviciul poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost constatat? fapta.

 

Art. 206 Când instan?a competent?, prin hot?râre judec?toreasc? r?mas? irevocabil?, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contraven?iei, serviciul poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost s?vâr?it? fapta radiaz? din eviden?? punctele de penalizare aplicate.

 

Art. 207 Când un conduc?tor de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de c?tre o autoritate str?in?, s?vâr?e?te o fapt? pentru care legea prevede ?i aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contraven?iei se trimite poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române, pentru informarea autorit??ii statului care a emis permisul de conducere.

 

Art. 208 Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul s? ob?in?, personal, la sediul poli?iei rutiere din jude?ul care îl are în eviden??, informa?ii cu privire la num?rul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

SUBSEC?IUNEA 2. Suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie

Art. 209 (1) La cumulul a cel pu?in 15 puncte de penalizare, serviciul poli?iei rutiere din jude?ul care are în eviden?? conduc?torul de autovehicul comunic? acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistr?rii în eviden?? a ultimelor puncte de penalizare, sanc?iunea contraven?ional? complementar? a suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce, precum ?i obliga?ia de a se prezenta la sediul poli?iei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea în?tiin??rii scrise, pentru a preda permisul de conducere.

(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumul?rii celor 15 puncte de penalizare ?i pân? la data expir?rii termenului când avea obliga?ia de a preda permisul de conducere sau, dup? caz, pân? la data pred?rii permisului de conducere.

(3) Suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule opereaz? în ziua urm?toare celei în care a fost predat permisul de conducere sau, dup? caz, a expirat termenul de predare a acestuia.

(4) În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezint? la poli?ie în termenul prev?zut la alin. (1), perioada de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaz?, de drept, cu 30 de zile.

(5) În situa?ia în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilit??ii prezent?rii la poli?ie în termenul de 5 zile de la primirea în?tiin??rii scrise, perioada de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule dispus? potrivit alin. (4) se anuleaz?.

 

Art. 210 (1) În situa?ia în care conduc?torul de autovehicul s?vâr?e?te o fapt? pentru care, potrivit legii, se re?ine permisul de conducere în vederea suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce, eliberându-se dovad? înlocuitoare cu drept de circula?ie, sanc?iunea contraven?ional? complementar? opereaz? începând cu ziua urm?toare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.

(2) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberat? f?r? drept de circula?ie, suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce opereaz? din momentul aplic?rii sanc?iunii contraven?ionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contraven?iei.

 

Art. 211 În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis s? ocupe o func?ie sau profesie care are leg?tur? cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?eful serviciului poli?iei rutiere care func?ioneaz? pe teritoriul de competen?? al autorit??ii care a luat m?sura de siguran?? dispune suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cât opereaz? m?sura de siguran??.

 

Art. 212 (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate str?in?, re?inut ca urmare a înc?lc?rii de c?tre titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce ?i pentru care s-a eliberat dovad? înlocuitoare cu drept de circula?ie, împreun? cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraven?iei se trimit poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române, în termen de 15 zile de la aplicarea sanc?iunii contraven?ionale complementare.

(2) Când dovada înlocuitoare este eliberat? f?r? drept de circula?ie, permisul de conducere ?i copia procesului-verbal de constatare a contraven?iei se trimit unit??ii de poli?ie prev?zute la alin. (1) în cel mult o zi lucr?toare de la data constat?rii faptei.

(3) Pân? la împlinirea termenului prev?zut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate str?in? poate solicita ca, pân? la expirarea perioadei de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce, documentul s? fie p?strat la serviciul poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost s?vâr?it? fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceast? posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odat? cu comunicarea suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce.

 

Art. 213 (1) Suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce se dispune de c?tre poli?ia rutier? din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române ?i în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de c?tre autoritatea competent? din România a s?vâr?it o fapt? pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hot?râre, o astfel de m?sur?.

(2) Suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce se aplic? pe teritoriul României numai dac? pentru fapta s?vâr?it? legisla?ia rutier? româneasc? prevede o astfel de m?sur?.

(3) Perioada de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prev?zut? de legisla?ia rutier? româneasc? pentru o fapt? asem?n?toare.

(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioada cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circula?ie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.

 

Art. 214 (1) În cazul s?vâr?irii a dou? sau a mai multor contraven?ii care atrag ?i suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce, constatate prin acela?i proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaz? prin însumarea perioadelor prev?zute pentru fiecare fapt?, f?r? ca aceasta s? dep??easc? 90 de zile.

(2) Când o persoan? c?reia i-a fost re?inut permisul de conducere pentru o fapt? prev?zut? cu suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce s?vâr?e?te, în perioada în care are drept de circula?ie, o nou? contraven?ie pentru care se dispune suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce, se aplic? distinct perioade de suspendare pentru fiecare contraven?ie.

SUBSEC?IUNEA 3. Confiscarea bunurilor

Art. 215 (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase ?i sonore, precum ?i dispozitivele care perturb? func?ionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condi?iile legii, se predau la serviciul poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost constatat? fapta.

(2) Pl?cu?ele cu num?rul de înmatriculare sau de înregistrare confiscate în condi?iile legii se predau la serviciul poli?iei rutiere pe raza c?ruia a fost constatat? fapta pentru a fi trimise autorit??ii competente care Ie-a eliberat.

(3) Vehiculele cu trac?iune animal? confiscate în condi?iile legii se predau autorit??ilor administra?iei publice locale, pe baz? de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozi?iilor Ordonan?ei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ?i condi?iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privat? a statului, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 98/1999, republicat?.

SUBSEC?IUNEA 4. Imobilizarea vehiculului

Art. 216 (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune ?i se efectueaz? de c?tre poli?ia rutier?, în cazurile ?i în condi?iile prev?zute de lege.

(2) Imobilizarea se face în prezen?a unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaz? în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus m?sura.

(3) În lipsa unui martor asistent poli?istul rutier precizeaz? motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

(4) Imobilizarea unui vehicul este interzis? în toate locurile unde oprirea sau sta?ionarea este interzis?.

 

Art. 217 (1) Atunci când se impune imobilizarea, în condi?iile legii, a unui vehicul care transport? produse sau substan?e periculoase, poli?istul rutier este obligat s? anun?e, de îndat?, unitatea de poli?ie din care face parte pentru a se stabili, împreun? cu unit??ile Inspectoratului General pentru Situa?ii de Urgen??, destina?ia final? pentru parcarea autovehiculului.

(2) Imobilizarea unui vehicul care efectueaz? transport de m?rfuri sau produse periculoase ori cu gabarite ?i/sau mase dep??ite se dispune de c?tre poli?ia rutier?, în condi?iile stabilite împreun? cu reprezentan?ii autorit??ilor cu atribu?ii în domeniu.

 

Art. 218 Revocarea imobiliz?rii se dispune:

a) de c?tre poli?istul rutier care a dispus-o, dac? este prezent, iar motivele pentru care a fost dispus? au încetat;

b) de c?tre ?eful serviciului poli?iei rutiere din care face parte agentul constatator, dac? motivele pentru care a fost dispus? m?sura au încetat;

c) de c?tre procuror sau de instan?a de judecat?, atunci când vehiculul a f?cut obiectul unei infrac?iuni.

SEC?IUNEA 4. Restituirea permisului de conducere ?i reducerea perioadei de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce

Art. 219 (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de c?tre ?eful serviciului poli?iei rutiere care îl are în eviden??, la cererea titularului, în urm?toarele cazuri:

a) la expirarea termenului de suspendare, când sanc?iunea a fost aplicat? pentru cumul de puncte;

b) la expirarea termenului de suspendare, când sanc?iunea a fost aplicat? ca urmare a s?vâr?irii unei contraven?ii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dup? caz, a fost majorat? cu 30 de zile, dac? titularul a promovat testul de verificare a cunoa?terii regulilor de circula?ie;

c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirm? c? afec?iunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapt? medical au încetat.

(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de c?tre ?eful serviciului poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost s?vâr?it? fapta, la cererea titularului, în baza rezolu?iei sau, dup? caz, a ordonan?ei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urm?ririi penale, scoaterea de sub urm?rirea penal? ori încetarea urm?ririi penale, în baza hot?rârii judec?tore?ti r?mase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contraven?iei a fost anulat ori ca urmare a încet?rii m?surii de siguran?? prev?zute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

(3) Verificarea cunoa?terii regulilor de circula?ie de c?tre contravenient se efectueaz? de c?tre serviciul poli?iei rutiere care îl are în eviden??, în cazul în care sanc?iunea a fost aplicat? ca urmare a s?vâr?irii unei contraven?ii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dup? caz, a fost majorat? cu 30 de zile.

(4) Verificarea cunoa?terii regulilor de circula?ie const? în completarea unui test-gril?, ce con?ine 15 întreb?ri din legisla?ia rutier?. Este declarat? "promovat?" persoana care a formulat r?spunsul corect la cel pu?in 13 întreb?ri.

(5) Contravenientul este obligat s? sus?in? examenul de verificare a cunoa?terii regulilor de circula?ie, în perioada execut?rii sanc?iunii contraven?ionale complementare a suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce, în zilele stabilite, s?pt?mânal, la nivelul serviciului poli?iei rutiere.

(6) Prevederile alin. (1) -(5) se aplic? ?i în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicat? sanc?iunea contraven?ional? complementar? a suspend?rii exercit?rii dreptului de a conduce de c?tre o autoritate competent? str?in?, ca urmare a s?vâr?irii de c?tre acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplic? aceast? sanc?iune.

 

Art. 220 (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate str?in?, împotriva c?ruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita ?efului poli?iei rutiere pe raza c?reia a fost constatat? fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucr?toare înainte de data p?r?sirii teritoriului României.

(2) În situa?ia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), ?eful poli?iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române comunic? sanc?iunea aplicat? autorit??ii str?ine care a eliberat documentul.

 

Art. 221 (1) Perioada de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dac? sunt îndeplinite, cumulativ, urm?toarele condi?ii:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoa?terii regulilor de circula?ie;

b) a ob?inut permis de conducere cu cel pu?in un an înainte de s?vâr?irea faptei;

c) în ultimii 3 ani de la data s?vâr?irii faptei pentru care se solicit? reducerea perioadei de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de m?sur?;

d) în ultimii 2 ani de la data constat?rii contraven?iei pentru care se aplic? sanc?iunea contraven?ional? complementar? nu a mai avut suspendat? exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.

(2) Conduc?torul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaz? de reducerea perioadei de suspendare a exercit?rii dreptului de a conduce, dac?:

a) perioada de suspendare a fost majorat?, conform legii;

b) a cumulat, din nou, cel pu?in 15 puncte de penalizare în urm?toarele 12 luni de la data expir?rii ultimei suspend?ri a exercit?rii dreptului de a conduce;

c) a fost implicat într-un accident de circula?ie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul test?rii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit c? a condus vehiculul în timp ce se afla sub influen?a alcoolului;

d) sanc?iunea contraven?ional? complementar? s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferat? când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini ro?ii ?i/sau sonore sunt în func?iune.

CAPITOLUL VIII. Dispozi?ii tranzitorii ?i finale

Art. 222 Cu ocazia preschimb?rii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile ?i noile categorii se face dup? cum urmeaz?:

a) categoria G cu categoria A;

b) categoria A cu categoria A;

c) categoria B cu categoria B;

d) categoria C cu categoria C;

e) categoria D cu categoria D;

f) categoriile C, E ?i/sau C + E cu categoria CE;

g) categoriile B, C, E ?i/sau B + E ?i C + E cu categoriile BE ?i CE;

h) categoriile C, D, E ?i/sau C + E ?i D + E cu categoriile CE ?i DE;

i) categoriile B, C, D, E ?i/sau B + E, C + E ?i D + E cu categoriile BE, CE ?i DE;

j) categoria F cu categoria Tr;

k) categoria H cu categoria Tb;

l) categoria I cu categoria Tv.

 

Art. 223 (1) Poli?ia rutier? asigur? înso?irea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competen?ei.

(2) Se înso?esc cu echipaje ale poli?iei rutiere demnitari români sau oficialit??i str?ine cu func?ii similare acestora, dup? cum urmeaz?:

a) Pre?edintele României;

b) pre?edintele Senatului;

c) pre?edintele Camerei Deputa?ilor;

d) primul-ministru al Guvernului.

(3) În situa?ii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgen??, pot beneficia de înso?irea cu echipaje ale poli?iei rutiere ?i mini?trii din Guvernul României sau omologi din str?in?tate afla?i în vizit? oficial? în România, precum ?i ?efii misiunilor diplomatice acredita?i în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.

(4) Beneficiaz? de înso?ire ?i candida?ii la func?ia de Pre?edinte al României, pe timpul campaniei electorale, dup? validarea candidaturii, numai pe raza localit??ilor unde au loc activit??ile electorale.

(5) Beneficiaz? de înso?ire cu echipaje ale poli?iei rutiere fo?tii pre?edin?i ai României, în condi?iile legii.

(6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restric?ionarea circula?iei pe anumite sectoare, precum ?i transporturile agabaritice sau speciale vor fi înso?ite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poli?iei Române, în func?ie de disponibilit??i, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.

 

Art. 224 (1) La nivelul unit??ilor de înv???mânt, curs primar ?i gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educa?ie rutier? vor fi sprijinite ?i îndrumate de c?tre poli?i?ti rutieri.

(2) Concursurile organizate la nivelul unit??ilor de înv???mânt pe teme rutiere vor fi coordonate de c?tre serviciul poli?iei rutiere din jude?ul în care î?i are sediul unitatea de înv???mânt.

 

Art. 225 Anexele nr. 1A - 1E fac parte integrant? din prezentul regulament.